Nakladanie s odpadmi

Naša spoločnosť Vám zabezpečí likvidáciu a zhodnocovanie odpadov 
 • na skládkach odpadov,
 • v spaľovniach odpadu,
 • v závodoch na zhodnocovanie a recykláciu odpadov.
Špecializujeme sa na:
 • nakladanie s nebezpečným odpadom (N),
 • nakladanie s odpadovými vodami a osobitnými vodami,
 • nakladanie s látkami znečisťujúcimi ovzdušie,
 • nakladanie s elektrickými a elektronickými zariadeniami,
 • nakladanie s batériami a akumulátormi,
 • nakladanie s odpadmi živočíšneho pôvodu,
 • nakladanie s odpadmi z obalov,
 • nakladanie s ostatným odpadom (O).

pre ďaľšie infokliknite aj na vypracovanie dokumentácie