Katalóg odpadov

Vyhláška 2015 č. 365/2015 Z. z

 

Príloha č. 1 k Vyhláške č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

Číslo skupiny, podskupiny, druhu odpaduNázov skupiny, podskupiny, druhu a poddruhu odpaduKategória odpadu

1

ODPADY POCHÁDZAJÚCE Z GEOLOGICKÉHO PRIESKUMU, ŤAŽBY, ÚPRAVY A ĎALŠIEHO SPRACOVANIA NERASTOV A KAMEŇA

 
01 01ODPADY Z ŤAŽBY NERASTOV 
01 01 01odpad z ťažby rudných nerastovO
01 01 02odpad z ťažby nerudných nerastovO
01 03ODPADY Z FYZIKÁLNEHO A CHEMICKÉHO SPRACOVANIA RUDNÝCH NERASTOV 
01 03 04kyslá hlušina zo spracovania sírnej rudyN
01 03 05iná hlušina obsahujúca nebezpečné látkyN
01 03 06hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05O
01 03 07iné odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania rudných nerastovN
01 03 08prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 03 07O
01 03 09červený kal z výroby oxidu hlinitého iný ako odpady uvedené v 01 03 10O
01 03 10červený kal z výroby oxidu hlinitého obsahujúci nebezpečné látky, iný ako odpad uvedený v 01 03 07N
01 03 99odpady inak nešpecifikované 
01 04ODPADY Z FYZIKÁLNEHO A CHEMICKÉHO SPRACOVANIA NERUDNÝCH NERASTOV 
01 04 07odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania nerudných nerastovN
01 04 08odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07O
01 04 09odpadový piesok a ílyO
01 04 10prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07O
01 04 11odpady zo spracovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené v 01 04 07O
01 04 12hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov iné ako uvedené v 01 04 07 a v 01 04 11O
01 04 13odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07O
01 04 99odpady inak nešpecifikované 
01 05VRTNÉ KALY A INÉ VRTNÉ ODPADY 
01 05 04vrtné kaly a odpady z vodných vrtovO
01 05 05vrtné kaly a vrtné odpady obsahujúce olejN
01 05 06vrtné kaly a iné vrtné odpady obsahujúce nebezpečné látkyN
01 05 07vrtné kaly a odpady z vrtov s obsahom barytu iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06O
01 05 08vrtné kaly a odpady z vrtov s obsahom chloridov iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06O
01 05 99odpady inak nešpecifikované 
2

ODPADY Z POĽNOHOSPODÁRSTVA, ZÁHRADNÍCTVA, LESNÍCTVA, POĽOVNÍCTVA A RYBÁRSTVA, AKVAKULTÚRY A Z VÝROBY A SPRACOVANIA POTRAVÍN

 
02 01ODPADY Z POĽNOHOSPODÁRSTVA, ZÁHRADNÍCTVA, AKVAKULTÚRY, LESNÍCTVA, POĽOVNÍCTVA  
A RYBÁRSTVA
02 01 01kaly z prania a čisteniaO
02 01 02odpadové živočíšne tkaniváO
02 01 03odpadové rastlinné pletiváO
02 01 04odpadové plasty okrem obalovO
02 01 06zvierací trus, moč a hnoj vrátane znečistenej slamy, kvapalné odpady, oddelene zhromažďované a spracúvané mimo miesta ich vznikuO
02 01 07odpady z lesného hospodárstvaO
02 01 08agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látkyN
02 01 09agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08O
02 01 10odpadové kovyO
02 01 99odpady inak nešpecifikované 
02 02ODPADY Z PRÍPRAVY A SPRACOVANIA MÄSA, RÝB A OSTATNÝCH POTRAVÍN ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU 
02 02 01kaly z prania a čisteniaO
02 02 02odpadové živočíšne tkaniváO
02 02 03materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanieO
02 02 04kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vznikuO
02 02 99odpady inak nešpecifikované 
02 03ODPADY Z ÚPRAVY A ZO SPRACOVANIA OVOCIA, ZELENINY, OBILNÍN, JEDLÝCH OLEJOV, KAKAA, KÁVY, ČAJU A TABAKU; ODPAD Z KONZERVÁRENSKÉHO A TABAKOVÉHO PRIEMYSLU, VÝROBY KVASNÍC A KVASNICOVÉHO EXTRAKTU, PRÍPRAVY MELASY A FERMENTÁCIE 
02 03 01kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovaniaO
02 03 02odpady z konzervačných činidielO
02 03 03odpady z extrakcie rozpúšťadlamiO
02 03 04látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanieO
02 03 05kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vznikuO
02 03 99odpady inak nešpecifikované 
02 04ODPADY Z CUKROVARNÍCKEHO PRIEMYSLU 
02 04 01zemina z čistenia a prania repyO
02 04 02uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvalityO
02 04 03kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vznikuO
02 04 99odpady inak nešpecifikované 
02 05ODPADY Z MLIEKARSKÉHO PRIEMYSLU 
02 05 01látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanieO
02 05 02kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vznikuO
02 05 99odpady inak nešpecifikované 
02 06ODPADY Z PEKÁRSKEHO A CUKRÁRENSKÉHO PRIEMYSLU 
02 06 01materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanieO
02 06 02odpady z konzervačných činidielO
02 06 03kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vznikuO
02 06 99odpady inak nešpecifikované 
02 07ODPADY Z VÝROBY ALKOHOLICKÝCH  
A NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV OKREM KÁVY, ČAJU A KAKAA
02 07 01odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovínO
02 07 02odpad z destilácie liehovínO
02 07 03odpad z chemického spracovaniaO
02 07 04materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanieO
02 07 05kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vznikuO
02 07 99odpady inak nešpecifikované 

3

ODPADY ZO SPRACOVANIA DREVA A Z VÝROBY PAPIERA, LEPENKY, CELULÓZY, REZIVA A NÁBYTKU

 
03 01ODPADY ZO SPRACOVANIA DREVA A Z VÝROBY REZIVA A NÁBYTKU 
03 01 01odpadová kôra a korokO
03 01 04piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce nebezpečné látkyN
03 01 05piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo, drevotrieskové/ drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04O
03 01 99odpady inak nešpecifikované 
03 02PROSTRIEDKY NA OCHRANU DREVA INAK NEŠPECIFIKOVANÉ 
03 02 01nehalogénované organické prostriedky na ochranu drevaN
03 02 02organochlórované prostriedky na ochranu drevaN
03 02 03organokovové prostriedky na ochranu drevaN
03 02 04anorganické prostriedky na ochranu drevaN
03 02 05iné prostriedky na ochranu dreva obsahujúce nebezpečné látkyN
03 02 99odpady inak nešpecifikované 
03 03ODPADY Z VÝROBY A SPRACOVANIA CELULÓZY, PAPIERA A LEPENKY 
03 03 01odpadová kôra a drevoO
03 03 02usadeniny a kaly zo zeleného výluhu z úpravy čierneho výluhuO
03 03 05kaly z odstraňovania tlačiarenských farieb pri recyklácii papiera (de-inking)O
03 03 07mechanicky oddelené výmety z drvenia odpadového papiera a lepenkyO
03 03 08odpady z triedenia papiera a lepenky určených na recykláciuO
03 03 09odpad z vápennej usadeninyO
03 03 10výmety z vlákien, kaly z vlákien, plnív a náterov z mechanickej separácieO
03 03 11kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 03 03 10O
03 03 99odpady inak nešpecifikované 

4

ODPADY Z KOŽIARSKEHO, KOŽUŠNÍCKEHO A TEXTILNÉHO PRIEMYSLU

 
04 01ODPADY Z KOŽIARSKEHO A KOŽUŠNÍCKEHO PRIEMYSLU 
04 01 01odpadová glejovka a štiepenkaO
04 01 02odpad z lúhovaniaO
04 01 03odpady z odmasťovania obsahujúce rozpúšťadlá bez kvapalnej fázyN
04 01 04činiaca brečka obsahujúca chrómO
04 01 05činiaca brečka neobsahujúca chrómO
04 01 06kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce chrómO
04 01 07kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku neobsahujúce chrómO
04 01 08odpadová vyčinená koža (holina, stružliny, odrezky, brúsny prach) obsahujúca chrómO
04 01 09odpady z vypracúvania a apretácieO
04 01 99odpady inak nešpecifikované 
04 02ODPADY Z TEXTILNÉHO PRIEMYSLU 
04 02 09odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér)O
04 02 10organické látky prírodného pôvodu, napríklad tuky a voskyO
04 02 14odpad z apretácie obsahujúci organické rozpúšťadláN
04 02 15odpad z apretácie iný ako uvedený v 04 02 14O
04 02 16farbivá a pigmenty obsahujúce nebezpečné látkyN
04 02 17farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16O
04 02 19kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látkyN
04 02 20kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 04 02 19O
04 02 21odpady z nespracovaných textilných vlákienO
04 02 22odpady zo spracovaných textilných vlákienO
04 02 99odpady inak nešpecifikované 

5

ODPADY ZO SPRACOVANIA ROPY, ČISTENIA ZEMNÉHO PLYNU A PYROLÝZNEHO SPRACOVANIA UHLIA

 
05 01ODPADY ZO SPRACOVANIA ROPY 
05 01 02kaly z odsoľovaniaN
05 01 03kaly z dna nádržíN
05 01 04kaly z kyslej alkylácieN
05 01 05rozliate ropné látkyN
05 01 06kaly obsahujúce olej z údržby prevádzok alebo zariadeníN
05 01 07kyslé dechtyN
05 01 08iné dechtyN
05 01 09kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látkyN
05 01 10kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 05 01 09O
05 01 11odpady z čistenia palív zásadamiN
05 01 12ropné látky obsahujúce kyselinyN
05 01 13kaly z napájacej vody pre kotlyO
05 01 14odpady z chladiacich kolónO
05 01 15použité filtračné hlinkyN
05 01 16odpady s obsahom síry z odsírovania ropyO
05 01 17bitúmenO
05 01 99odpady inak nešpecifikované 
05 06ODPADY Z PYROLÝZNEHO SPRACOVANIA UHLIA 
05 06 01kyslé dechtyN
05 06 03ostatné dechtyN
05 06 04odpad z chladiacich kolónO
05 06 99odpady inak nešpecifikované 
05 07ODPADY Z ČISTENIA A DOPRAVY ZEMNÉHO PLYNU 
05 07 01odpady obsahujúce ortuťN
05 07 02odpady obsahujúce síruO
05 07 99odpady inak nešpecifikované 

6

OPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV

 
06 01ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA KYSELÍN 
06 01 01kyselina sírová a kyselina siričitáN
06 01 02kyselina chlorovodíkováN
06 01 03kyselina fluorovodíkováN
06 01 04kyselina fosforečná a kyselina fosforitáN
06 01 05kyselina dusičná a kyselina dusitáN
06 01 06iné kyselinyN
06 01 99odpady inak nešpecifikované 
06 02ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA ZÁSAD 
06 02 01hydroxid vápenatýN
06 02 03hydroxid amónnyN
06 02 04hydroxid sodný a hydroxid draselnýN
06 02 05iné zásadyN
06 02 99odpady inak nešpecifikované 
06 03ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA SOLÍ, ICH ROZTOKOV A OXIDOV KOVOV 
06 03 11tuhé soli a roztoky obsahujúce kyanidyN
06 03 13tuhé soli a roztoky obsahujúce ťažké kovyN
06 03 14tuhé soli a roztoky iné ako uvedené v 06 03 11 a 06 03 13O
06 03 15oxidy kovov obsahujúce ťažké kovyN
06 03 16oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15O
06 03 99odpady inak nešpecifikované 
06 04ODPADY OBSAHUJÚCE KOVY INÉ AKO UVEDENÉ V 06 03 
06 04 03odpady obsahujúce arzénN
06 04 04odpady obsahujúce ortuťN
06 04 05odpady obsahujúce iné ťažké kovyN
06 04 99odpady inak nešpecifikované 
06 05KALY ZO SPRACOVANIA KVAPALNÉHO ODPADU V MIESTE JEHO VZNIKU 
06 05 02kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látkyN
06 05 03kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 06 05 02O
06 06ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA CHEMIKÁLIÍ OBSAHUJÚCICH SÍRU, ZO SÍRNYCH CHEMICKÝCH PROCESOV A Z ODSÍROVACÍCH PROCESOV 
06 06 02odpady obsahujúce nebezpečné sulfidyN
06 06 03odpady obsahujúce sulfidy iné ako uvedené v 06 06 02O
06 06 99odpady inak nešpecifikované 
06 07ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA HALOGÉNOV A HALOGÉNOVÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV 
06 07 01odpady z elektrolýzy obsahujúce azbestN
06 07 02aktívne uhlie z výroby chlóruN
06 07 03kal sulfátu bárnatého obsahujúci ortuťN
06 07 04roztoky a kyseliny, napríklad kontaktná kyselinaN
06 07 99odpady inak nešpecifikované 
06 08ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA KREMÍKA A JEHO DERIVÁTOV 
06 08 02odpady obsahujúce nebezpečné chlórsilányN
06 08 99odpady inak nešpecifikované 
06 09ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA CHEMIKÁLIÍ OBSAHUJÚCICH FOSFOR A Z CHEMICKÝCH PROCESOV FOSFORU 
06 09 02troska obsahujúca fosforO
06 09 03odpady z reakcií na báze vápnika obsahujúce nebezpečné látky alebo nimi kontaminovanéN
06 09 04odpady z reakcií na báze vápnika iné ako uvedené v 06 09 03O
06 09 99odpady inak nešpecifikované 
06 10ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA CHEMIKÁLIÍ OBSAHUJÚCICH DUSÍK, CHEMICKÝCH PROCESOV DUSÍKA A VÝROBY HNOJÍV 
06 10 02odpady obsahujúce nebezpečné látkyN
06 10 99odpady inak nešpecifikované 
06 11ODPADY Z VÝROBY ANORGANICKÝCH PIGMENTOV  
A KALÍV
06 11 01odpady z reakcií výroby oxidu titaničitého na báze vápnikaO
06 11 99odpady inak nešpecifikované 
06 13ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV INAK NEŠPECIFIKOVANÉ 
06 13 01anorganické prostriedky na ochranu rastlín, prostriedky na ochranu dreva a iné biocídyN
06 13 02použité aktívne uhlie okrem 06 07 02N
06 13 03priemyselné sadzeO
06 13 04odpady zo spracovania azbestuN
06 13 05sadze z pecí a komínovN
06 13 99odpady inak nešpecifikované 

7

ODPADY Z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV

 
07 01ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA ZÁKLADNÝCH ORGANICKÝCH CHEMIKÁLIÍ 
07 01 01vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhyN
07 01 03organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhyN
07 01 04iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhyN
07 01 07halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodinyN
07 01 08iné destilačné zvyšky a reakčné splodinyN
07 01 09halogénované filtračné koláče a použité absorbentyN
07 01 10iné filtračné koláče a použité absorbentyN
07 01 11kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látkyN
07 01 12kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 01 11O
07 01 99odpady inak nešpecifikované 
07 02ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA PLASTOV, SYNTETICKÉHO KAUČUKU A SYNTETICKÝCH VLÁKIEN 
07 02 01vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhyN
07 02 03organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhyN
07 02 04iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhyN
07 02 07halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodinyN
07 02 08iné destilačné zvyšky a reakčné splodinyN
07 02 09halogénované filtračné koláče a použité absorbentyN
07 02 10iné filtračné koláče a použité absorbentyN
07 02 11kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látkyN
07 02 12kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 02 11O
07 02 13odpadový plastO
07 02 14odpadové prísady (aditíva) obsahujúce nebezpečné látkyN
07 02 15odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14O
07 02 16odpady obsahujúce nebezpečné silikónyN
07 02 17odpady obsahujúce silikóny iné ako uvedené v 07 02 16O
07 02 99odpady inak nešpecifikované 
07 03ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE  
A POUŽÍVANIA ORGANICKÝCH FARBÍV A PIGMENTOV OKREM 06 11
07 03 01vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhyN
07 03 03organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhyN
07 03 04iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhyN
07 03 07halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodinyN
07 03 08iné destilačné zvyšky a reakčné splodinyN
07 03 09halogénované filtračné koláče a použité absorbentyN
07 03 10iné filtračné koláče a použité absorbentyN
07 03 11kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látkyN
07 03 12kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 03 11O
07 03 99odpady inak nešpecifikované 
07 04ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA ORGANICKÝCH VÝROBKOV NA OCHRANU RASTLÍN (OKREM 02 01 08 A 02 01 09), ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA PROSTRIEDKOV NA OCHRANU DREVA (OKREM 03 02) A INÝCH BIOCÍDOV 
07 04 01vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhyN
07 04 03organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhyN
07 04 04iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhyN
07 04 07halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodinyN
07 04 08iné destilačné zvyšky a reakčné splodinyN
07 04 09halogénované filtračné koláče a použité absorbentyN
07 04 10iné filtračné koláče a použité absorbentyN
07 04 11kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látkyN
07 04 12kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 04 11O
07 04 13tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látkyN
07 04 99odpady inak nešpecifikované 
07 05ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA FARMACEUTICKÝCH VÝROBKOV 
07 05 01vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhyN
07 05 03organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhyN
07 05 04iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhyN
07 05 07halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodinyN
07 05 08Iné destilačné zvyšky a reakčné splodinyN
07 05 09halogénované filtračné koláče a použité absorbentyN
07 05 10Iné filtračné koláče a použité absorbentyN
07 05 11kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látkyN
07 05 12kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 05 11O
07 05 13tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látkyN
07 05 14tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13O
07 05 99odpady inak nešpecifikované 
07 06ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA TUKOV, MAZÍV, MYDIEL, DETERGENTOV, DEZINFEKČNÝCH A KOZMETICKÝCH PROSTRIEDKOV 
07 06 01vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhyN
07 06 03organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhyN
07 06 04iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhyN
07 06 07halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodinyN
07 06 08iné destilačné zvyšky a reakčné splodinyN
07 06 09halogénované filtračné koláče a použité absorbentyN
07 06 10iné filtračné koláče a použité absorbentyN
07 06 11kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látkyN
07 06 12kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 06 11O
07 06 99odpady inak nešpecifikované 
07 07ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA ČISTÝCH CHEMIKÁLIÍ A CHEMICKÝCH VÝROBKOV INAK NEŠPECIFIKOVANÝCH 
07 07 01vodné premývacie kvapaliny a matečné lúhyN
07 07 03organické halogénované rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhyN
07 07 04iné organické rozpúšťadlá, premývacie kvapaliny a matečné lúhyN
07 07 07halogénované destilačné zvyšky a reakčné splodinyN
07 07 08iné destilačné zvyšky a reakčné splodinyN
07 07 09halogénované filtračné koláče a použité absorbentyN
07 07 10iné filtračné koláče a použité absorbentyN
07 07 11kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látkyN
07 07 12kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 07 07 11O
07 07 99odpady inak nešpecifikované 
8ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA NÁTEROVÝCH HMÔT (FARIEB, LAKOV A SMALTOV), LEPIDIEL, TESNIACICH MATERIÁLOV A TLAČIARENSKÝCH FARIEB 
08 01ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA A ODSTRAŇOVANIA FARIEB A LAKOV 
08 01 11odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látkyN
08 01 12odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11O
08 01 13kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látkyN
08 01 14kaly z farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 13O
08 01 15vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látkyN
08 01 16vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, iné ako uvedené v 08 01 15O
08 01 17odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látkyN
08 01 18odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17O
08 01 19vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látkyN
08 01 20vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky iné ako uvedené v 08 01 19O
08 01 21odpadový odstraňovač farby alebo lakuN
08 01 99odpady inak nešpecifikované 
08 02ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA INÝCH NÁTEROVÝCH HMÔT VRÁTANE KERAMICKÝCH MATERIÁLOV 
08 02 01odpadové náterové práškyO
08 02 02vodné kaly obsahujúce keramické materiályO
08 02 03vodné suspenzie obsahujúce keramické materiályO
08 02 99odpady inak nešpecifikované 
08 03ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA TLAČIARENSKÝCH FARIEB 
08 03 07vodné kaly obsahujúce tlačiarenskú farbuO
08 03 08vodný kvapalný odpad obsahujúci tlačiarenskú farbuO
08 03 12odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látkyN
08 03 13odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12O
08 03 14kaly z tlačiarenskej farby obsahujúce nebezpečné látkyN
08 03 15kaly z tlačiarenskej farby iné ako uvedené v 08 03 14O
08 03 16odpadové leptavé roztokyN
08 03 17odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látkyN
08 03 18odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17O
08 03 19disperzný olejN
08 03 99odpady inak nešpecifikované 
08 04ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA LEPIDIEL A TESNIACICH MATERIÁLOV VRÁTANE VODOTESNIACICH VÝROBKOV 
08 04 09odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látkyN
08 04 10odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09O
08 04 11kaly z lepidiel a tesniacich materiálov obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látkyN
08 04 12kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 08 04 11O
08 04 13vodné kaly obsahujúce lepidla alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látkyN
08 04 14vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 13O
08 04 15vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látkyN
08 04 16vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály iný ako uvedený v 08 04 15O
08 04 17živičný olejN
08 04 99odpady inak nešpecifikované 
08 05ODPADY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ V 08 
08 05 01odpadové izokyanátyN
9ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRIEMYSLU 
09 01ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRIEMYSLU 
09 01 01roztoky vodorozpustných vývojok a aktivátorovN
09 01 02roztoky vodorozpustných vývojok ofsetových dosiekN
09 01 03roztoky vývojok rozpustných v rozpúšťadláchN
09 01 04roztoky ustaľovačovN
09 01 05bieliace roztoky a roztoky bieliacich ustaľovačovN
09 01 06odpady zo spracovania fotografických odpadov v mieste ich vzniku obsahujúce striebroN
09 01 07fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebraO
09 01 08fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúčeniny striebraO
09 01 10fotoaparáty na jedno použitie bez batériíO
09 01 11fotoaparáty na jedno použitie s batériami zaradenými do 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03N
09 01 12fotoaparáty na jedno použitie s batériami iné ako uvedené v 09 01 11O
09 01 13vodný kvapalný odpad z regenerácie striebra v mieste regenerácie iný ako uvedený v 09 01 06N
09 01 99odpady inak nešpecifikované 
10ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESOV 
10 01ODPADY Z ELEKTRÁRNÍ A INÝCH SPAĽOVACÍCH ZARIADENÍ OKREM 19 
10 01 01popol, škvara a prach z kotlov okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04O
10 01 02popolček z uhliaO
10 01 03popolček z rašeliny a neošetreného drevaO
10 01 04popolček a prach z kotlov zo spaľovania olejaN
10 01 05tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnikaO
10 01 06popol z neošetreného drevaO
10 01 07reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo forme kaluO
10 01 09kyselina sírováN
10 01 13popolček z emulgovaných uhľovodíkov použitých ako palivoN
10 01 14popol, škvara a prach z kotlov zo spoluspaľovania odpadov obsahujúce nebezpečné látkyN
10 01 15popol, škvara a prach z kotlov zo spoluspaľovania odpadov iné ako uvedené v 10 01 14O
10 01 16popolček zo spoluspaľovania odpadov obsahujúci nebezpečné látkyN
10 01 17popolček zo spoluspaľovania odpadov iný ako uvedený v 10 01 16O
10 01 18odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látkyN
10 01 19odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18O
10 01 20kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látkyN
10 01 21kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 10 01 20O
10 01 22vodné kaly z čistenia kotlov obsahujúce nebezpečné látkyN
10 01 23vodné kaly z čistenia kotlov iné ako uvedené v 10 01 22O
10 01 24piesky z fluidnej vrstvyO
10 01 25odpady zo skladovania a úpravy paliva pre uhoľné elektrárneO
10 01 26odpady z úpravy chladiacej vodyO
10 01 99odpady inak nešpecifikované 
10 02ODPADY ZO ŽELEZIARSKEHO A OCELIARSKEHO PRIEMYSLU 
10 02 01odpad zo spracovania troskyO
10 02 02nespracovaná troskaO
10 02 07tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látkyN
10 02 08tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 02 07O
10 02 10okuje z valcovaniaO
10 02 11odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olejN
10 02 12odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 02 11O
10 02 13kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látkyN
10 02 14kaly a filtračné koláče z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 02 13O
10 02 15iné kaly a filtračné koláčeO
10 02 99odpady inak nešpecifikované 
10 03ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE HLINÍKA 
10 03 02anódový šrotO
10 03 04trosky z prvého taveniaN
10 03 05odpadový oxid hlinitýO
10 03 08soľné trosky z druhého taveniaN
10 03 09čierne stery z druhého taveniaN
10 03 15peny, ktoré sú horľavé alebo ktoré pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny v nebezpečných množstváchN
10 03 16peny iné ako uvedené v 10 03 15O
10 03 17odpady obsahujúce decht z výroby anódN
10 03 18odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 03 17O
10 03 19prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látkyN
10 03 20prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 03 19O
10 03 21iné tuhé znečisťujúce látky a prach vrátane prachu z guľových mlynov obsahujúce nebezpečné látkyN
10 03 22iné tuhé znečisťujúce látky a prach vrátane prachu z guľových mlynov iné ako uvedené v 10 03 21O
10 03 23tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látkyN
10 03 24tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 23O
10 03 25kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látkyN
10 03 26kaly a filtračné koláče z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 25O
10 03 27odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olejN
10 03 28odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 03 27O
10 03 29odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov obsahujúce nebezpečné látkyN
10 03 30odpady z úpravy soľných trosiek a čiernych sterov iné ako uvedené v 10 03 29O
10 03 99odpady inak nešpecifikované 
10 04ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE OLOVA 
10 04 01trosky z prvého a druhého taveniaN
10 04 02stery a peny z prvého a druhého taveniaN
10 04 03arzeničnan vápenatýN
10 04 04prach z dymových plynovN
10 04 05iné tuhé znečisťujúce látky a prachN
10 04 06tuhé odpady z čistenia plynovN
10 04 07kaly a filtračné koláče z čistenia plynovN
10 04 09odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olejN
10 04 10odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 04 09O
10 04 99odpady inak nešpecifikované 
10 05ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE ZINKU 
10 05 01trosky z prvého a druhého taveniaO
10 05 03prach z dymových plynovN
10 05 04iné tuhé znečisťujúce látky a prachO
10 05 05tuhý odpad z čistenia plynovN
10 05 06kaly a filtračné koláče z čistenia plynovN
10 05 08odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olejN
10 05 09odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 05 08O
10 05 10stery a peny, ktoré sú horľavé alebo ktoré pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny v nebezpečných množstváchN
10 05 11stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10O
10 05 99odpady inak nešpecifikované 
10 06ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE MEDI 
10 06 01trosky z prvého a druhého taveniaO
10 06 02stery a peny z prvého a druhého taveniaO
10 06 03prach z dymových plynovN
10 06 04iné tuhé znečisťujúce látky a prachO
10 06 06tuhé odpady z čistenia plynovN
10 06 07kaly a filtračné koláče z čistenia plynuN
10 06 09odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olejN
10 06 10odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 06 09O
10 06 99odpady inak nešpecifikované 
10 07ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE STRIEBRA, ZLATA A PLATINY 
10 07 01trosky z prvého a druhého taveniaO
10 07 02stery a peny z prvého a druhého taveniaO
10 07 03tuhé odpady z čistenia plynovO
10 07 04iné tuhé znečisťujúce látky a prachO
10 07 05kaly a filtračné koláče z čistenia plynovO
10 07 07odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olejN
10 07 08odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 07 07O
10 07 99odpady inak nešpecifikované 
10 08ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE INÝCH NEŽELEZNÝCH KOVOV 
10 08 04tuhé znečisťujúce látky a prachO
10 08 08soľná troska z prvého a druhého taveniaN
10 08 09iné troskyO
10 08 10stery a peny, ktoré sú horľavé alebo ktoré pri styku s vodou uvoľňujú horľavé plyny v nebezpečných množstváchN
10 08 11stery a peny iné ako uvedené v 10 08 10O
10 08 12odpady obsahujúce decht z výroby anódN
10 08 13odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 08 12O
10 08 14anódový šrotO
10 08 15prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látkyN
10 08 16prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 15O
10 08 17kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látkyN
10 08 18kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 08 17O
10 08 19odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olejN
10 08 20odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 08 19O
10 08 99odpady inak nešpecifikované 
10 09ODPADY ZO ZLIEVANIA ŽELEZNÝCH KOVOV 
10 09 03pecná troskaO
10 09 05odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látkyN
10 09 06odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné ako uvedené v 10 09 05O
10 09 07odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látkyN
10 09 08odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené v 10 09 07O
10 09 09prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látkyN
10 09 10prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 09 09O
10 09 11iné tuhé znečisťujúce látky obsahujúce nebezpečné látkyN
10 09 12iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 09 11O
10 09 13odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné látkyN
10 09 14odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 09 13O
10 09 15odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujúci nebezpečné látkyN
10 09 16odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 09 15O
10 09 99odpady inak nešpecifikované 
10 10ODPADY ZO ZLIEVANIA NEŽELEZNÝCH KOVOV 
10 10 03pecná troskaO
10 10 05odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látkyN
10 10 06odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 05O
10 10 07odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látkyN
10 10 08odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 07O
10 10 09prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látkyN
10 10 10prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 10 09O
10 10 11iné tuhé znečisťujúce látky obsahujúce nebezpečné látkyN
10 10 12iné tuhé znečisťujúce látky iné ako uvedené v 10 10 11O
10 10 13odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné látkyN
10 10 14odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 10 13O
10 10 15odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujúci nebezpečné látkyN
10 10 16odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín iný ako uvedený v 10 10 15O
10 10 99odpady inak nešpecifikované 
10 11ODPADY Z VÝROBY SKLA A SKLENÝCH VÝROBKOV 
10 11 03odpadové vláknité materiály na báze sklaO
10 11 05tuhé znečisťujúce látky a prachO
10 11 09odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním obsahujúci nebezpečné látkyN
10 11 10odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním iný ako uvedený v 10 11 09O
10 11 11sklený odpad v malých časticiach a sklený prach obsahujúce ťažké kovy, napríklad katódové tubyN
10 11 12odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11O
10 11 13kal z leštenia a brúsenia skla obsahujúci nebezpečné látkyN
10 11 14kal z leštenia a brúsenia skla iný ako uvedený v 10 11 13O
10 11 15tuhé odpady z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látkyN
10 11 16tuhé odpady z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 1 1 15O
10 11 17kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látkyN
10 11 18kaly a filtračné koláče z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 17O
10 11 19tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látkyN
10 11 20tuhé odpady zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 10 11 19O
10 11 99odpady inak nešpecifikované 
10 12ODPADY Z VÝROBY KERAMIKY, TEHÁL, OBKLADAČIEK A DLAŽDÍC A STAVEBNÝCH VÝROBKOV 
10 12 01odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovanímO
10 12 03tuhé znečisťujúce látky a prachO
10 12 05kaly a filtračné koláče z čistenia plynovO
10 12 06vyradené formyO
10 12 08odpadová keramika, odpadové tehly, odpadové obkladačky a dlaždice a odpadová kamenina po tepelnom spracovaníO
10 12 09tuhé odpady z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látkyN
10 12 10tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 12 09O
10 12 11odpady z glazúry obsahujúce ťažké kovyN
10 12 12odpady z glazúry iné ako uvedené v 10 12 11O
10 12 13kal zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vznikuO
10 12 99odpady inak nešpecifikované 
10 13ODPADY Z VÝROBY CEMENTU, VÁPNA A SADRY A VÝROBKOV Z NICH 
10 13 01odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovanímO
10 13 04odpady z pálenia a hasenia vápnaO
10 13 06tuhé znečisťujúce látky a prach iné ako uvedené v 10 13 12 a 10 13 13O
10 13 07kaly a filtračné koláče z čistenia plynovO
10 13 09odpady z výroby azbestocementu obsahujúce azbestyN
10 13 10odpady z výroby azbestocementu iné ako uvedené v 10 13 09O
10 13 11odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako uvedené v 10 13 09 a 10 13 10O
10 13 12tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látkyN
10 13 13tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 13 12O
10 13 14odpadový betón a betónový kalO
10 13 99odpady inak nešpecifikované 
10 14ODPADY Z KREMATÓRIÍ 
10 14 01odpady z čistenia plynu obsahujúce ortuťN

11

ODPADY Z CHEMICKEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY KOVOV A NANÁŠANIA KOVOV A INÝCH MATERIÁLOV; ODPADY Z HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVOV

 
11 01ODPADY Z CHEMICKEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY KOVOV A NANÁŠANIA KOVOV A INÝCH MATERIÁLOV, NAPRÍKLAD GALVANIZOVANIE, POZINKOVANIE, MORENIE, LEPTANIE, FOSFÁTOVANIE, ALKALICKÉ ODMASŤOVANIE A ANODIZÁCIA 
11 01 05kyslé moriace roztokyN
11 01 06kyseliny inak nešpecifikovanéN
11 01 07alkalické moriace roztokyN
11 01 08kaly z fosfátovaniaN
11 01 09kaly a filtračné koláče obsahujúce nebezpečné látkyN
11 01 10kaly a filtračné koláče iné ako uvedené v 11 01 09O
11 01 11vodné oplachovacie kvapaliny obsahujúce nebezpečné látkyN
11 01 12vodné oplachovacie kvapaliny iné ako uvedené v 11 01 11O
11 01 13odpady z odmasťovania obsahujúce nebezpečné látkyN
11 01 14odpady z odmasťovania iné ako uvedené v 11 01 13O
11 01 15eluáty a kaly z membránových alebo iontomeničových systémov obsahujúce nebezpečné látkyN
11 01 16nasýtené alebo použité iontomeničové živiceN
11 01 98iné odpady obsahujúce nebezpečné látkyN
11 01 99odpady inak nešpecifikované 
11 02ODPADY Z PROCESOV HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVOV 
11 02 02kaly z hydrometalurgie zinku vrátane jarositu a goethituN
11 02 03odpady z výroby anód pre vodné elektrolytické procesyO
11 02 05odpady z procesov hydrometalurgie medi obsahujúce nebezpečné látkyN
11 02 06odpady z procesov hydrometalurgie medi iné ako uvedené v 11 02 05O
11 02 07iné odpady obsahujúce nebezpečné látkyN
11 02 99odpady inak nešpecifikované 
11 03KALY A TUHÉ LÁTKY Z POPÚŠŤACÍCH PROCESOV 
11 03 01odpady obsahujúce kyanidyN
11 03 02iné odpadyN
11 05ODPADY Z GALVANICKÝCH PROCESOV 
11 05 01tvrdý zinokO
11 05 02zinkový popolO
11 05 03tuhé odpady z čistenia plynuN
11 05 04použité tavivoN
11 05 99odpady inak nešpecifikované 

12

ODPADY Z TVAROVANIA, FYZIKÁLNEJ A MECHANICKEJ ÚPRAVY POVRCHOV KOVOV A PLASTOV

 
12 01ODPADY Z TVAROVANIA A FYZIKÁLNEJ A MECHANICKEJ ÚPRAVY POVRCHOV KOVOV A PLASTOV 
12 01 01piliny a triesky zo železných kovovO
12 01 02prach a zlomky zo železných kovovO
12 01 03piliny a triesky z neželezných kovovO
12 01 04prach a zlomky z neželezných kovovO
12 01 05hobliny a triesky z plastovO
12 01 06minerálne rezné oleje obsahujúce halogény okrem emulzií a roztokovN
12 01 07minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény okrem emulzií a roztokovN
12 01 08rezné emulzie a roztoky obsahujúce halogényN
12 01 09rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogényN
12 01 10syntetické rezné olejeN
12 01 12použité vosky a tukyN
12 01 13odpady zo zváraniaO
12 01 14kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látkyN
12 01 15kaly z obrábania iné ako uvedené v 12 01 14O
12 01 16odpadový pieskovací materiál obsahujúci nebezpečné látkyN
12 01 17odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16O
12 01 18kovový kal z brúsenia, honovania a lapovania obsahujúci olejN
12 01 19biologicky ľahko rozložiteľný strojový olejN
12 01 20použité brúsne nástroje a brúsne materiály obsahujúce nebezpečné látkyN
12 01 21použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20O
12 01 99odpady inak nešpecifikované 
12 03ODPADY Z PROCESOV ODMASŤOVANIA VODOU A PAROU OKREM 11 
12 03 01vodné pracie kvapalinyN
12 03 02odpady z odmasťovania parouN

13

ODPADY Z OLEJOV A KVAPALNÝCH PALÍV OKREM JEDLÝCH OLEJOV A ODPADOV UVEDENÝCH V SKUPINÁCH 05, 12 A 19

 
13 01ODPADOVÉ HYDRAULICKÉ OLEJE 
13 01 01hydraulické oleje obsahujúce PCBN
13 01 04chlórované emulzieN
13 01 05nechlórované emulzieN
13 01 09chlórované minerálne hydraulické olejeN
13 01 10nechlórované minerálne hydraulické olejeN
13 01 11syntetické hydraulické olejeN
13 01 12biologicky ľahko rozložiteľné hydraulické olejeN
13 01 13iné hydraulické olejeN
13 02ODPADOVÉ MOTOROVÉ, PREVODOVÉ A MAZACIE OLEJE 
13 02 04chlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie olejeN
13 02 05nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie olejeN
13 02 06syntetické motorové, prevodové a mazacie olejeN
13 02 07biologicky ľahko rozložiteľné motorové, prevodové a mazacie olejeN
13 02 08iné motorové, prevodové a mazacie olejeN
13 03ODPADOVÉ IZOLAČNÉ OLEJE A OLEJE NA PRENOS TEPLA A INÉ KVAPALINY 
13 03 01Izolačné oleje alebo oleje obsahujúce PCBN
13 03 06chlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje iné ako uvedené v 13 03 01N
13 03 07nechlórované minerálne izolačné a teplonosné olejeN
13 03 08syntetické izolačné a teplonosné olejeN
13 03 09biologicky ľahko rozložiteľné izolačné a teplonosné olejeN
13 03 10iné izolačné a teplonosné olejeN
13 04ODPADOVÉ OLEJE Z PREVÁDZKY LODÍ 
13 04 01odpadové oleje z prevádzky lodí vnútrozemskej plavbyN
13 04 02odpadové oleje z prístavných kanálovN
13 04 03odpadové oleje z prevádzky iných lodíN
13 05ODPADY Z ODLUČOVAČOV OLEJA Z VODY 
13 05 01tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vodyN
13 05 02kaly z odlučovačov oleja z vodyN
13 05 03kaly z lapačov nečistôtN
13 05 06olej z odlučovačov oleja z vodyN
13 05 07voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vodyN
13 05 08zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vodyN
13 07ODPADY Z KVAPALNÝCH PALÍV 
13 07 01vykurovací olej a motorová naftaN
13 07 02benzínN
13 07 03iné palivá vrátane zmesíN
13 08OLEJOVÉ ODPADY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ 
13 08 01kaly alebo emulzie z odsoľovacích zariadeníN
13 08 02iné emulzieN
13 08 99odpady inak nešpecifikované 

14

ODPADOVÉ ORGANICKÉ ROZPÚŠŤADLÁ, CHLADIACE LÁTKY A HNACIE MÉDIÁ OKREM 07 A 08

 
14 06ODPADOVÉ ORGANICKÉ ROZPÚŠŤADLÁ, CHLADIACE LÁTKY A HNACIE MÉDIÁ PIEN A AEROSÓLOV 
14 06 01chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFCN
14 06 02iné halogénované rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadielN
14 06 03iné rozpúšťadlá a zmesi rozpúšťadielN
14 06 04kaly alebo tuhé odpady obsahujúce halogénované rozpúšťadláN
14 06 05kaly alebo tuhé odpady obsahujúce iné rozpúšťadláN

15

ODPADOVÉ OBALY, ABSORBENTY, HANDRY NA ČISTENIE, FILTRAČNÝ MATERIÁL A OCHRANNÉ ODEVY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

 
15 01OBALY VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV Z TRIEDENÉHO ZBERU KOMUNÁLNYCH ODPADOV 
15 01 01obaly z papiera a lepenkyO
15 01 02obaly z plastovO
15 01 03obaly z drevaO
15 01 04obaly z kovuO
15 01 05kompozitné obalyO
15 01 06zmiešané obalyO
15 01 07obaly zo sklaO
15 01 09obaly z textiluO
15 01 10obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkamiN
15 01 11kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napríklad azbest) vrátane prázdnych tlakových nádobN
15 02ABSORBENTY, FILTRAČNÉ MATERIÁLY, HANDRY NA ČISTENIE A OCHRANNÉ ODEVY 
15 02 02absorbenty, filtračné materiály vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných, handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkamiN
15 02 03absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02O

16

ODPADY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ V TOMTO KATALÓGU

 
16 01STARÉ VOZIDLÁ Z ROZLIČNÝCH DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV VRÁTANE STROJOV NEURČENÝCH NA CESTNÚ PREMÁVKU A ODPADY Z DEMONTÁŽE STARÝCH VOZIDIEL A ÚDRŽBY VOZIDIEL OKREM 13, 14, 16 06 a 16 08 
16 01 03opotrebované pneumatikyO
16 01 04staré vozidláN
16 01 06staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpečné dielceO
16 01 07olejové filtreN
16 01 08dielce obsahujúce ortuťN
16 01 09dielce obsahujúce PCBN
16 01 10výbušné časti, napríklad bezpečnostné vzduchové vankúšeN
16 01 11brzdové platničky a obloženie obsahujúce azbestN
16 01 12brzdové platničky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11O
16 01 13brzdové kvapalinyN
16 01 14nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpečné látkyN
16 01 15nemrznúce kvapaliny iné ako uvedené v 16 01 14O
16 01 16nádrže na skvapalnený plynO
16 01 17železné kovyO
16 01 18neželezné kovyO
16 01 19plastyO
16 01 20skloO
16 01 21nebezpečné dielce iné ako uvedené v 16 01 07 až 16 01 11, 16 01 13 a 16 01 14N
16 01 22časti inak nešpecifikovanéO
16 01 99odpady inak nešpecifikované 
16 02ODPADY Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ 
16 02 09transformátory a kondenzátory obsahujúce PCBN
16 02 10vyradené zariadenia obsahujúce alebo znečistené PCB iné ako uvedené v 16 02 09N
16 02 11vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky, HCFC, HFCN
16 02 12vyradené zariadenia obsahujúce voľný azbestN
16 02 13vyradené zariadenia obsahujúce nebezpečné časti*) iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12N
16 02 14vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13O
16 02 15nebezpečné časti odstránené z vyradených zariadeníN
16 02 16časti odstránené z vyradených zariadení, iné ako uvedené v 16 02 15O
16 03VÝROBNÉ ŠARŽE A NEPOUŽITÉ VÝROBKY NEVYHOVUJÚCEJ KVALITY 
16 03 03anorganické odpady obsahujúce nebezpečné látkyN
16 03 04anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03O
16 03 05organické odpady obsahujúce nebezpečné látkyN
16 03 06organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05O
16 03 07kovová ortuťN
16 04ODPADY Z VÝBUŠNÍN 
16 04 01odpadové strelivoN
16 04 02pyrotechnické odpadyN
16 04 03iné odpadové výbušninyN
16 05PLYNY V TLAKOVÝCH NÁDOBÁCH A VYRADENÉ CHEMIKÁLIE 
16 05 04plyny v tlakových nádobách vrátane halónov obsahujúce nebezpečné látkyN
16 05 05plyny v tlakových nádobách iné ako uvedené v 16 05 04O
16 05 06laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky vrátane zmesí laboratórnych chemikáliíN
16 05 07vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látkyN
16 05 08vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látkyN
16 05 09vyradené chemikálie iné ako uvedené v 16 05 06, 16 05 07 alebo 16 05 08O
16 06BATÉRIE A AKUMULÁTORY 
16 06 01olovené batérieN
16 06 02niklovo-kadmiové batérieN
16 06 03batérie obsahujúce ortuťN
16 06 04alkalické batérie iné ako uvedené v 16 06 03O
16 06 05iné batérie a akumulátoryO
16 06 06oddelene zhromažďovaný elektrolyt z batérií a akumulátorovN
16 07ODPADY Z ČISTENIA PREPRAVNÝCH NÁDRŽÍ, SKLADOVACÍCH NÁDRŽÍ A SUDOV OKREM 05 A 13 
16 07 08odpady obsahujúce olejN
16 07 09odpady obsahujúce iné nebezpečné látkyN
16 07 99odpady inak nešpecifikované 
16 08POUŽITÉ KATALYZÁTORY 
16 08 01použité katalyzátory obsahujúce zlato, striebro, rénium, ródium, paládium, irídium alebo platinu okrem 16 08 07O
16 08 02použité katalyzátory obsahujúce nebezpečné prechodné kovy alebo nebezpečné zlúčeniny prechodných kovovN
16 08 03použité katalyzátory obsahujúce prechodné kovy alebo zlúčeniny prechodných kovov inak nešpecifikovanéO
16 08 04použité tekuté katalyzátory z krakovacích procesov okrem 16 08 07O
16 08 05použité katalyzátory obsahujúce kyselinu fosforečnúN
16 08 06použité kvapaliny využité ako katalyzátorN
16 08 07použité katalyzátory kontaminované nebezpečnými látkamiN
16 09OXIDUJÚCE LÁTKY 
16 09 01manganistany, napríklad manganistan draselný (hypermangán)N
16 09 02chrómany, napríklad chróman draselný, dvojchróman draselný alebo sodnýN
16 09 03peroxidy, napríklad peroxid vodíkaN
16 09 04oxidujúce látky inak nešpecifikovanéN
16 10VODNÉ KVAPALNÉ ODPADY URČENÉ NA SPRACOVANIE MIMO MIESTA ICH VZNIKU 
16 10 01vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpečné látkyN
16 10 02vodné kvapalné odpady iné ako uvedené v 16 10 01O
16 10 03vodné koncentráty obsahujúce nebezpečné látkyN
16 10 04vodné koncentráty iné ako uvedené v 16 10 03O
16 11ODPADOVÉ VÝMUROVKY A ŽIARUVZDORNÉ MATERIÁLY 
16 11 01výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látkyN
16 11 02výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 01O
16 11 03iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látkyN
16 11 04iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 03O
16 11 05výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov obsahujúce nebezpečné látkyN
16 11 06výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 05O

17

STAVEBNÉ ODPADY A ODPADY Z DEMOLÁCIÍ VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH MIEST

 
17 01BETÓN, TEHLY, ŠKRIDLY, OBKLADOVÝ MATERIÁL A KERAMIKA 
17 01 01betónO
17 01 02tehlyO
17 01 03škridly a obkladový materiál a keramikaO
17 01 06zmesi alebo samostatné úlomky betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky obsahujúce nebezpečné látkyN
17 01 07zmesi betónu, tehál, škridiel, obkladového materiálu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06O
17 02DREVO, SKLO A PLASTY 
17 02 01drevoO
17 02 02skloO
17 02 03plastyO
17 02 04sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkamiN
17 03BITÚMENOVÉ ZMESI, UHOĽNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY 
17 03 01bitúmenové zmesi obsahujúce uhoľný dechtN
17 03 02bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01O
17 03 03uhoľný decht a dechtové výrobkyN
17 04KOVY VRÁTANE ICH ZLIATIN 
17 04 01meď, bronz, mosadzO
17 04 02hliníkO
17 04 03olovoO
17 04 04zinokO
17 04 05železo a oceľO
17 04 06cínO
17 04 07zmiešané kovyO
17 04 09kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkamiN
17 04 10káble obsahujúce olej, uhoľný decht a iné nebezpečné látkyN
17 04 11káble iné ako uvedené v 17 04 10O
17 05ZEMINA VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH, KAMENIVO A MATERIÁL Z BAGROVÍSK 
17 05 03zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látkyN
17 05 04zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03O
17 05 05výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látkyN
17 05 06výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05O
17 05 07štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látkyN
17 05 08štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07O
17 06IZOLAČNÉ MATERIÁLY A STAVEBNÉ MATERIÁLY OBSAHUJÚCE AZBEST 
17 06 01izolačné materiály obsahujúce azbestN
17 06 03iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látkyN
17 06 04izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03O
17 06 05stavebné materiály obsahujúce azbestN
17 08STAVEBNÝ MATERIÁL NA BÁZE SADRY 
17 08 01stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými látkamiN
17 08 02stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01O
17 09INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ 
17 09 01odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce ortuťN
17 09 02odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB, napríklad tesniace materiály obsahujúce PCB, podlahové krytiny na báze živíc obsahujúce PCB, izolačné zasklenie obsahujúce PCB, kondenzátory obsahujúce PCBN
17 09 03iné odpady zo stavieb a demolácií vrátane zmiešaných odpadov obsahujúce nebezpečné látkyN
17 09 04zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03O

18

ODPADY ZO ZDRAVOTNEJ ALEBO VETERINÁRNEJ STAROSTLIVOSTI ALEBO S NIMI SÚVISIACEHO VÝSKUMU OKREM KUCHYNSKÝCH A REŠTAURAČNÝCH ODPADOV, KTORÉ NEVZNIKLI Z PRIAMEJ ZDRAVOTNEJ STAROSTLIVOSTI

 
18 01ODPADY Z PÔRODNÍCKEJ STAROSTLIVOSTI, DIAGNOSTIKY, LIEČBY ALEBO ZDRAVOTNEJ PREVENCIE 
18 01 01ostré predmety okrem 18 01 03O
18 01 02časti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv okrem 18 01 03O
18 01 03odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazyN
18 01 04odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazy, napríklad obväzy, sadrové odtlačky a obväzy, posteľná bielizeň, jednorazové odevy a plienkyO
18 01 06chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látkyN
18 01 07chemikálie iné ako uvedené v 18 01 06O
18 01 08cytotoxické a cytostatické liečiváN
18 01 09liečivá iné ako uvedené v 18 01 08O
18 01 10amalgámový odpad z dentálnej starostlivostiN
18 02ODPADY Z VETERINÁRNEHO VÝSKUMU, DIAGNOSTIKY, LIEČBY A PREVENTÍVNEJ STAROSTLIVOSTI 
18 02 01ostré predmety okrem 18 02 02O
18 02 02odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazyN
18 02 03odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodliehajú osobitným požiadavkám z hľadiska prevencie nákazyO
18 02 05chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látkyN
18 02 06chemikálie iné ako uvedené v 18 02 05O
18 02 07cytotoxické a cytostatické liečiváN
18 02 08liečivá iné ako uvedené v 18 02 07O

19

ODPADY ZO ZARIADENÍ NA ÚPRAVU ODPADU, Z ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD MIMO MIESTA ICH VZNIKU A Z ÚPRAVNÍ PITNEJ VODY A PRIEMYSELNEJ VODY

 
19 01ODPADY ZO SPAĽOVANIA ALEBO PYROLÝZY ODPADU 
19 01 02železné materiály odstránené z popolaO
19 01 05filtračný koláč z čistenia plynovN
19 01 06vodný kvapalný odpad z čistenia plynov a iný vodný kvapalný odpadN
19 01 07tuhý odpad z čistenia plynovN
19 01 10použité aktívne uhlie z čistenia dymových plynovN
19 01 11popol a škvara obsahujúce nebezpečné látkyN
19 01 12popol a škvara iné ako uvedené v 19 01 11O
19 01 13popolček obsahujúci nebezpečné látkyN
19 01 14popolček iný ako uvedený v 19 01 13O
19 01 15kotolný prach obsahujúci nebezpečné látkyN
19 01 16kotolný prach iný ako uvedený v 19 01 15O
19 01 17odpad z pyrolýzy obsahujúci nebezpečné látkyN
19 01 18odpad z pyrolýzy iný ako uvedený v 19 01 17O
19 01 19piesky z fluidnej vrstvyO
19 01 99odpady inak nešpecifikované 
19 02ODPADY Z FYZIKÁLNEJ ALEBO CHEMICKEJ ÚPRAVY ODPADU VRÁTANE ODSTRAŇOVANIA CHRÓMU A KYANIDOV A NEUTRALIZÁCIE 
19 02 03predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznačených ako nebezpečnéO
19 02 04predbežne zmiešaný odpad zložený z odpadov, z ktorých aspoň jeden odpad je označený ako nebezpečnýN
19 02 05kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látkyN
19 02 06kaly z fyzikálno-chemického spracovania iné ako uvedené v 19 02 05O
19 02 07olej a koncentráty zo separácieN
19 02 08kvapalné horľavé odpady obsahujúce nebezpečné látkyN
19 02 09tuhé horľavé odpady obsahujúce nebezpečné látkyN
19 02 10horľavé odpady iné ako uvedené v 19 02 08 a 19 02 09O
19 02 11iné odpady obsahujúce nebezpečné látkyN
19 02 99odpady inak nešpecifikované 
19 03STABILIZOVANÉ A SOLIDIFIKOVANÉ ODPADY 
19 03 04čiastočne stabilizované odpady označené ako nebezpečné okrem 19 03 08N
19 03 05stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04O
19 03 06solidifikované odpady označené ako nebezpečnéN
19 03 07solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06O
19 03 08čiastočne stabilizovaná ortuťN
19 04VITRIFIKOVANÝ ODPAD A ODPAD Z VITRIFIKÁCIE 
19 04 01vitrifikovaný odpadO
19 04 02popolček a iný odpad z úpravy dymových plynovN
19 04 03nevitrifikovaná tuhá fázaN
19 04 04vodný kvapalný odpad z ochladzovania vitrifikovaného odpaduO
19 05ODPADY Z AERÓBNEJ ÚPRAVY TUHÝCH ODPADOV 
19 05 01nekompostované zložky komunálnych odpadov a podobných odpadovO
19 05 02nekompostované zložky živočíšneho a rastlinného odpaduO
19 05 03kompost nevyhovujúcej kvalityO
19 05 99odpady inak nešpecifikované 
19 06ODPADY Z ANAERÓBNEJ ÚPRAVY ODPADU 
19 06 03kvapaliny z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadovO
19 06 04zvyšky kvasenia z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadovO
19 06 05kvapaliny z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpaduO
19 06 06zvyšky kvasenia a kal z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpaduO
19 06 99odpady inak nešpecifikované 
19 07PRIESAKOVÁ KVAPALINA ZO SKLÁDOK ODPADOV 
19 07 02priesaková kvapalina zo skládky odpadov obsahujúca nebezpečné látkyN
19 07 03priesaková kvapalina zo skládky odpadov iná ako uvedená v 19 07 02O
19 08ODPADY Z ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD INAK NEŠPECIFIKOVANÉ 
19 08 01zhrabky z hrablícO
19 08 02odpad z lapačov pieskuO
19 08 05kaly z čistenia komunálnych odpadových vôdO
19 08 06nasýtené alebo použité iontomeničové živiceN
19 08 07roztoky a kaly z regenerácie iontomeničovN
19 08 08odpad z membránových systémov s obsahom ťažkých kovovN
19 08 09zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tukyO
19 08 10zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody iné ako uvedené v 19 08 09N
19 08 11kaly obsahujúce nebezpečné látky z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôdN
19 08 12kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11O
19 08 13kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôdN
19 08 14kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13O
19 08 99odpady inak nešpecifikované 
19 09ODPADY Z ÚPRAVY PITNEJ VODY ALEBO VODY NA PRIEMYSELNÉ POUŽITIE 
19 09 01tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablícO
19 09 02kaly z čírenia vodyO
19 09 03kaly z dekarbonizácieO
19 09 04použité aktívne uhlieO
19 09 05nasýtené alebo použité iontomeničové živiceO
19 09 06roztoky a kaly z regenerácie iontomeničovO
19 09 99odpady inak nešpecifikované 
19 10ODPADY ZO ŠROTOVANIA KOVOVÝCH ODPADOV 
19 10 01odpad zo železa a z oceleO
19 10 02odpad z neželezných kovovO
19 10 03úletová frakcia a prach obsahujúce nebezpečné látkyN
19 10 04úletová frakcia a prach iné ako uvedené v 19 10 03O
19 10 05iné frakcie obsahujúce nebezpečné látkyN
19 10 06iné frakcie iné ako uvedené v 19 10 05O
19 11ODPADY Z REGENERÁCIE OLEJOV 
19 11 01použité filtračné hlinkyN
19 11 02kyslé dechtyN
19 11 03vodné kvapalné odpadyN
19 11 04odpady z čistenia paliva zásadamiN
19 11 05kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku obsahujúce nebezpečné látkyN
19 11 06kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 19 11 05O
19 11 07odpady z čistenia dymových plynovN
19 11 99odpady inak nešpecifikované 
19 12ODPADY Z MECHANICKÉHO SPRACOVANIA ODPADU NAPRÍKLAD TRIEDENIA, DRVENIA, LISOVANIA, HUTNENIA A PELETIZOVANIA INAK NEŠPECIFIKOVANÉ 
19 12 01papier a lepenkaO
19 12 02železné kovyO
19 12 03neželezné kovyO
19 12 04plasty a gumaO
19 12 05skloO
19 12 06drevo obsahujúce nebezpečné látkyN
19 12 07drevo iné ako uvedené v 19 12 06O
19 12 08textílieO
19 12 09minerálne látky, napríklad piesok, kamenivoO
19 12 10horľavý odpad (palivo z odpadov)O
19 12 11iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu obsahujúce nebezpečné látkyN
19 12 12iné odpady vrátane zmiešaných materiálov z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11O
19 13ODPADY ZO SANÁCIE PÔDY A PODZEMNEJ VODY 
19 13 01tuhé odpady zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látkyN
19 13 02tuhé odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01O
19 13 03kaly zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látkyN
19 13 04kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 03O
19 13 05kaly zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látkyN
19 13 06kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 05O
19 13 07vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látkyN
19 13 08vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 07O

20

KOMUNÁLNE ODPADY (ODPADY Z DOMÁCNOSTÍ A PODOBNÉ ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU A INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE ICH ZLOŽIEK Z TRIEDENÉHO ZBERU

 
20 01ZLOŽKY KOMUNÁLNYCH ODPADOV Z TRIEDENÉHO ZBERU OKREM 15 01 
20 01 01papier a lepenkaO
20 01 02skloO
20 01 03viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky (kompozity na báze lepenky)O
20 01 08biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpadO
20 01 10šatstvoO
20 01 11textílieO
20 01 13rozpúšťadláN
20 01 14kyselinyN
20 01 15zásadyN
20 01 17fotochemické látkyN
20 01 19pesticídyN
20 01 21žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuťN
20 01 23vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíkyN
20 01 25jedlé oleje a tukyO
20 01 26oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25N
20 01 27farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látkyN
20 01 28farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné ako uvedené v 20 01 27O
20 01 29detergenty obsahujúce nebezpečné látkyN
20 01 30detergenty iné ako uvedené v 20 01 29O
20 01 31cytotoxické a cytostatické liečiváN
20 01 32liečivá iné ako uvedené v 20 01 31O
20 01 33batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02, alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérieN
20 01 34batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33O
20 01 35vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23, obsahujúce nebezpečné časti*)N
20 01 36vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21, 20 01 23 a 20 01 35O
20 01 37drevo obsahujúce nebezpečné látkyN
20 01 38drevo iné ako uvedené v 20 01 37O
20 01 39plastyO
20 01 40kovyO
20 01 40 01meď, bronz, mosadzO
20 01 40 02hliníkO
20 01 40 03olovoO
20 01 40 04zinokO
20 01 40 05železo a oceľO
20 01 40 06cínO
20 01 40 07zmiešané kovyO
20 01 41odpady z vymetania komínovO
20 01 99odpady inak nešpecifikované 
20 02ODPADY ZO ZÁHRAD A Z PARKOV VRÁTANE ODPADU Z CINTORÍNOV 
20 02 01biologicky rozložiteľný odpadO
20 02 02zemina a kamenivoO
20 02 03iné biologicky nerozložiteľné odpadyO
20 03INÉ KOMUNÁLNE ODPADY 
20 03 01zmesový komunálny odpadO
20 03 02odpad z trhovískO
20 03 03odpad z čistenia ulícO
20 03 04kal zo septikovO
20 03 06odpad z čistenia kanalizácieO
20 03 07objemný odpadO
20 03 08drobný stavebný odpadO
20 03 99komunálne odpady inak nešpecifikované 
 

 

Vyhláška 2001 č. 284/2001 Z.z. (platná do 1.1.2016)

Príloha č. 1 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 284/2001 Z.z. z 11. júna 2001, ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov.

1) ODPADY POCHÁDZAJÚCE Z GEOLOGICKÉHO PRIESKUMU, ŤAŽBY, ÚPRAVY A DALŠIEHO SPRACOVANIA NERASTOV A KAMENA

01 01      ODPAD Z ŤAŽBY NERASTOV

01 01 01     Odpad z ťažby rudných nerastov   (O)

01 01 02     Odpad z ťažby nerudných nerastov   (O)

01 03     ODPAD Z FYZIKÁLNEHO A CHEMICKÉHO SPRACOVANIA RUDNÝCH NERASTOV

01 03 04     Kyslá hlušina zo spracovania sírnej rudy   (N)

01 03 05     Iná hlušina obsahujúca nebezpečné látky   (N)

01 03 06     Hlušina iná ako uvedená v 01 03 04 a 01 03 05   (O)

01 03 07     Iné odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania rudných nerastov   (N)

01 03 08     Prachový a práškový odpad iný ako v 01 03 07   (O)

01 03 09     Červený kal z výroby hliníka iný ako odpady uvedené v 01 03 07   (N)

01 03 99     Odpady inak nešpecifikované

01 04      ODPAD Z FYZIKÁLNEHO A CHEMICKÉHO SPRACOVANIA NERUDNÝCH NERASTOV

01 04 07     Odpady obsahujúce nebezpečné látky z fyzikálneho a chemického spracovania nerudných nerastov   (N)

01 04 08     Odpadový štrk a drvené horniny iné ako uvedené v 01 04 07   (O)

01 04 09     Odpadový piesok a íly   (O)

01 04 10     Prachový a práškový odpad iný ako uvedený v 01 04 07   (O)

01 04 11     Odpady zo spracovania potaše a kamennej soli iné ako uvedené v 01 04 07   (O)

01 04 12     Hlušina a iné odpady z prania a čistenia nerastov iné ako uvedené v 01 04 07 a v 01 04 11   (O)

01 04 13     Odpady z rezania a pílenia kameňa iné ako uvedené v 01 04 07   (O)

01 04 99     Odpady inak nešpecifikované     .

01 05      VRTNÉ KALY A INÉ VRTNÉ ODPADY

01 05 04     Vrtné kaly a odpady z vodných vrtov   (O)

01 05 05     Vrtné kaly obsahujúce ropné látky   (N)

01 05 06     Vrtné kaly a iné vrtné odpady obsahujúce nebezpečné látky   (N)

01 05 07     Vrtné kaly a odpady s obsahom bária iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06   (O)

01 05 08     Vrtné kaly a odpady s obsahom chloridov iné ako uvedené v 01 05 05 a 01 05 06   (O)

01 05 99     Odpady inak nešpecifikované     .

2) ODPADY Z POLNOHOSPODÁRSTVA, ZÁHRADNÍCTVA, LESNÍCTVA, POLOVNÍCTVA a RYBÁRSTVA, HYDROPÓNIE A Z VÝROBY A SPRACOVANIA POTRAVÍN

02 01      ODPAD Z POLNOHOSPODÁRSTVA, ZÁHRADNÍCTVA, LESNÍCTVA, POLOVNÍCTVA A RYBÁRSTVA

02 01 01     Kaly z prania a čistenia   (O)

02 01 02     Odpadové živočíšne tkanivá   (O)

02 01 03     Odpadové rastlinné tkanivá   (O)

02 01 04     Odpadové plasty (okrem obalov)   (O)

02 01 06     Zvierací trus, moc a hnoj (vrátane znečistenej slamy), kvapalné odpady, oddelene zhromažďované a spracovávané mimo miesto svojho vzniku   (O)

02 01 07     Odpady z lesného hospodárstva   (O)

02 01 08     Agrochemické odpady obsahujúce nebezpečné látky   (N)

02 01 09     Agrochemické odpady iné ako uvedené v 02 01 08   (O)

02 01 10     Odpadové kovy   (O)

02 01 99     Odpady inak nešpecifikované

02 02      ODPADY Z PRÍPRAVY A SPRACOVANIA MÄSA, RÝB A OSTATNÝCH POTRAVÍN ŽIVOČÍŠNEHO PÔVODU

02 02 01     Kaly z prania a čistenia   (O)

02 02 02     Odpadové živočíšne tkanivá   (O)

02 02 03     Materiál nevhodný na spotrebu alebo spracovanie   (O)

02 02 04     Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku   (O)

02 02 99     Odpady inak nešpecifikované

02 03      ODPADY ZO SPRACOVANIA OVOCIA, ZELENINY, OBILOVÍN, JEDLÝCH OLEJOV, KAKAA, KÁVY, CAJU a TABAKU; ODPAD Z KONZERVÁRENSKÉHO a TABAKOVÉHO PRIEMYSLU, VÝROBY KVASNÍC A KVASNIČNÉHO EXTRAKTU, PRÍPRAVY MELASY a FERMENTÁCIE

02 03 01     Kaly z prania, čistenia, lúpania, odstreďovania a separovania   (O)

02 03 02     Odpady z konzervačných činidiel   (O)

02 03 03     Odpady z extrakcie rozpúšťadlami   (O)

02 03 04     Látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie   (O)

02 03 05     Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku   (O)

02 03 99     Odpady inak nešpecifikované

02 04      ODPADY Z CUKROVARNÍCKEHO PRIEMYSLU

02 04 01     Zemina z čistenia a prania repy   (O)

02 04 02     Uhličitan vápenatý nevyhovujúcej kvality   (O)

02 04 03     Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku   (O)

02 04 99     Odpady inak nešpecifikované

02 05      ODPADY Z PRIEMYSLU MLIEČNYCH VÝROBKOV

02 05 01     Látky nevhodné na spotrebu alebo spracovanie   (O)

02 05 02     Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku   (O)

02 05 99     Odpady inak nešpecifikované

02 06      ODPADY Z PEKÁRENSKÉHO A CUKROVINKÁRSKEHO PRIEMYSLU

02 06 01     Materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie   (O)

02 06 02     Odpady z konzervačných činidiel   (O)

02 06 03     Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku   (O)

02 06 99     Odpady inak nešpecifikované

02 07      ODPADY z VÝROBY ALKOHOLICKÝCH A NEALKOHOLICKÝCH NÁPOJOV (OKREM KÁVY, CAJU a KAKAA)

02 07 01     Odpad z prania, čistenia a mechanického spracovania surovín   (O)

02 07 02     Odpad z destilácie liehu   (O)

02 07 03     Odpad z chemického spracovania   (O)

02 07 04     Materiály nevhodné na spotrebu alebo spracovanie   (O)

02 07 05     Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku   (O)

02 07 99     Odpady inak nešpecifikované

3) ODPADY ZO SPRACOVANIA DREVA a Z VÝROBY PAPIERA, LEPENKY, CELULÓZY, REZIVA A NÁBYTKU

03 01      ODPADY ZO SPRACOVANIA DREVA a Z VÝROBY REZIVA a NÁBYTKU

03 01 01     Odpadová kôra a korok   (O)

03 01 04     Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy obsahujúce nebezpečné látky   (N)

03 01 05     Piliny, hobliny, odrezky, odpadové rezivo alebo drevotrieskové/drevovláknité dosky, dyhy iné ako uvedené v 03 01 04   (O)

03 01 99     Odpady inak nešpecifikované   (O)

03 02      PROSTRIEDKY NA OCHRANU DREVA INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

03 02 01     Bezhalogénované organické prostriedky na ochranu dreva   (N)

03 02 02     Organochlórované prostriedky na ochranu dreva   (N)

03 02 03     Organokovové prostriedky na ochranu dreva   (N)

03 02 04     Anorganické prostriedky na ochranu dreva   (N)

03 02 05     Iné prostriedky na ochranu dreva obsahujúce nebezpečné látky   (N)

03 02 99     Odpady inak nešpecifikované

03 03      ODPADY z VÝROBY a SPRACOVANIA CELULÓZY, PAPIERA a LEPENKY

03 03 01     Odpadová kôra a drevo   (O)

03 03 02     Usadeniny a kaly zo zeleného výluhu ( po úprave cierneho výluhu)   (O)

03 03 05     Kaly z odstraňovania tlačiarenských farieb pri recyklácii papiera (deinking)   (N)

03 03 07     Mechanicky oddelené výmety z recyklácie papiera a lepenky   (O)

03 03 08     Odpady z triedenia papiera a lepenky urcených na recykláciu   (O)

03 03 09     Odpad z vápennej usadeniny   (O)

03 03 10     Výmety z vlákien plnív a náterov z mechanickej separácie   (O)

03 03 11     Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 03 03 10   (O)

03 03 99     Odpady inak nešpecifikované

4) ODPADY Z KOŽIARSKEHO, KOŽUŠNÍCKEHO a TEXTILNÉHO PRIEMYSLU

04 01      ODPADY z KOŽIARSKEHO A KOŽUŠNÍCKEHO PRIEMYSLU

04 01 01     Odpadová glejovka a štiepenka   (O)

04 01 02     Odpad z lúhovania   (O)

04 01 03     Odpady z odmasťovania obsahujúce rozpúšťadlá bez kvapalnej fázy   (N)

04 01 04     Činiaca brečka obsahujúca chróm   (O)

04 01 05     Činiaca brečka neobsahujúca chróm   (O)

04 01 06     Kaly najmä zo spracovania kvapalného odpadu obsahujúce chróm v mieste svojho vzniku   (O)

04 01 07     Kaly z kvapalného odpadu neobsahujúceho chróm spracovaného najmä v mieste svojho vzniku   (O)

04 01 08     Odpadová vycinená koža (holina, stružliny, odrezky, brúsny prach) obsahujúca chróm   (O)

04 01 09     Odpady z vypračovávania a apretácie   (O)

04 01 99     Odpady inak nešpecifikované

04 02      ODPADY z TEXTILNÉHO PRIEMYSLU

04 02 09     Odpad z kompozitných materiálov (impregnovaný textil, elastomér, plastomér)   (O)

04 02 10     Organické látky prírodného pôvodu (napr. tuky, vosky)   (O)

04 02 14     Odpad z apretácie obsahujúci organické rozpúštadlá   (N)

04 02 15     Odpad z apretácie iný ako uvedený v položke 04 02 14   (O)

04 02 16     Farbivá a pigmenty obsahujúce nebezpečné látky   (N)

04 02 17     Farbivá a pigmenty iné ako uvedené v 04 02 16   (O)

04 02 19     Kaly z kvapalného odpadu obsahujúce nebezpečné látky spracované na mieste svojho vzniku   (N)

04 02 20     Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste svojho vzniku iné ako uvedené v 04 02 19   (O)

04 02 21     Odpady z nespracovaných textilných vlákien   (O)

04 02 22     Odpady zo spracovaných textilných vlákien   (O)

04 02 99     Odpady inak nešpecifikované

5) ODPADY ZO SPRACOVANIA ROPY, ČISTENIA ZEMNÉHO PLYNU a PYROLÝZNEHO SPRACOVANIA UHLIA

05 01      ODPADY ZO SPRACOVANIA ROPY

05 01 02     Kaly z odsolovania   (N)

05 01 03     Kaly z dna nádrží   (N)

05 01 04     Kaly z kyslej alkylácie   (N)

05 01 05     Rozliate ropné látky   (N)

05 01 06     Kaly z prevádzkarne, zariadenia a z cinností údržby   (N)

05 01 07     Kyslé dechty   (N)

05 01 08     Iné dechty   (N)

05 01 09     Kaly zo spracovania kvapalného odpadu obsahujúceho nebezpečné látky v mieste svojho vzniku   (N)

05 01 10     Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste svojho vzniku iné ako uvedené v 05 01 09   (O)

05 01 11     Odpady z čistenia palív obsahujúce zásady   (N)

05 01 12     Ropné látky obsahujúce kyseliny   (N)

05 01 13     Kaly z napájacej vody pre kotle   (O)

05 01 14     Odpady z chladiacich kolón   (O)

05 01 15     Použité filtračné hlinky   (N)

05 01 16     Odpady s obsahom síry z odsírovania ropy   (O)

05 01 17     Bitúmen   (O)

05 01 99     Odpady inak nešpecifikované

05 06      ODPADY z PYROLÝZNEHO SPRACOVANIA UHLIA

05 06 01     Kyslé dechty   (N)

05 06 03     Ostatné dechty   (N)

05 06 04     Odpad z chladiacich kolón   (O)

05 06 99     Odpady inak nešpecifikované

05 07      ODPADY z ČISTENIA a DOPRAVY ZEMNÉHO PLYNU

05 07 01     Odpady obsahujúce ortut   (N)

05 07 02     Odpady obsahujúce síru   (O)

05 07 99     Odpady inak nešpecifikované

6) ODPADY Z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV

06 01      ODPADY z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE a POUŽÍVANIA (VSDP) KYSELÍN

06 01 01     Kyselina sírová a kyselina siricitá   (N)

06 01 02     Kyselina chlorovodíková   (N)

06 01 03     Kyselina fluorovodíková   (N)

06 01 04     Kyselina fosforecná a kyselina fosforitá   (N)

06 01 05     Kyselina dusicná a kyselina dusitá   (N)

06 01 06     Iné kyseliny   (N)

06 01 99     Odpady inak nešpecifikované

06 02      ODPADY z VSDP ZÁSAD (ALKÁLIÍ)

06 02 01     Hydroxid vápenatý   (N)

06 02 03     Hydroxid amónny   (N)

06 02 04     Hydroxid sodný a hydroxid draselný   (N)

06 02 05     Iné zásady   (N)

06 02 99     Odpady inak nešpecifikované

06 03      ODPADY z VSDP SOLÍ, ICH ROZTOKOV a OXIDOV KOVOV

06 03 11     Tuhé soli a roztoky obsahujúce kyanidy   (N)

06 03 13     Tuhé soli a roztoky obsahujúce tažké kovy   (N)

06 03 14     Tuhé soli a roztoky iné ako uvedené v 06 03 11 a 06 03 13   (N)

06 03 15     Oxidy kovov obsahujúce tažké kovy   (N)

06 03 16     Oxidy kovov iné ako uvedené v 06 03 15   (O)

06 03 99     Odpady inak nešpecifikované

06 04      ODPADY OBSAHUJÚCE KOVY INÉ AKO UVEDENÉ v 06 03

06 04 03     Odpady obsahujúce arzén   (N)

06 04 04     Odpady obsahujúce ortut   (N)

06 04 05     Odpady obsahujúce iné tažké kovy   (N)

06 04 99     Odpady inak nešpecifikované

06 05      KALY z KVAPALNÉHO ODPADU SPRACOVANÉHO v MIESTE JEHO VZNIKU

06 05 02     Kaly zo spracovania kvapalného odpadu obsahujúce nebezpečné látky spracovaného v mieste jeho vzniku   (N)

06 05 03     Kaly zo spracovania kvapalného odpadu spracovaného v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 06 05 02   (O)

06 06      ODPADY z VSDP CHEMIKÁLIÍ OBSAHUJÚCICH SÍRU, SÍRNYCH CHEMICKÝCH PROCESOV a Z ODSÍROVACÍCH PROCESOV

06 06 02     Odpady obsahujúce nebezpečné sulfidy   (N)

06 06 03     Odpady obsahujúce sulfidy iné ako uvedené v 06 06 02   (O)

06 06 99     Odpady inak nešpecifikované

06 07      ODPADY z VSDP HALOGÉNOV A HALOGÉNOVÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV

06 07 01     Odpady z elektrolýzy obsahujúce azbest   (N)

06 07 02     Aktívne uhlie z výroby chlóru   (N)

06 07 03     Kal sulfátu bárnatého obsahujúci ortut   (N)

06 07 04     Roztoky a kyseliny, napr. kontaktná kyselina   (N)

06 07 99     Odpady inak nešpecifikované

06 08      ODPADY z VSDP KREMÍKA a JEHO DERIVÁTOV

06 08 02     Odpady obsahujúce nebezpečné silikóny   (N)

06 08 99     Odpady inak nešpecifikované   (O)

06 09      ODPADY z VSDP CHEMIKÁLIÍ OBSAHUJÚCICH FOSFOR a Z CHEMICKÝCH PROCESOV FOSFORU

06 09 02     Troska obsahujúca fosfor   (O)

06 09 03     Odpady z reakcií na báze vápnika obsahujúce nebezpečné látky alebo nimi kontaminované   (N)

06 09 04     Odpady z reakcií na báze vápnika iné ako uvedené v 06 09 03   (O)

06 09 99     Odpady inak nešpecifikované

06 10      ODPADY z VSDP CHEMIKÁLIÍ OBSAHUJÚCICH DUSÍK, CHEMICKÝCH PROCESOV DUSÍKA a VÝROBY HNOJÍV

06 10 02     Odpady obsahujúce nebezpečné látky   (N)

06 10 99     Odpady inak nešpecifikované

06 11      ODPADY z VÝROBY ANORGANICKÝCH PIGMENTOV a KALÍV

06 11 01     Odpady z reakcií výroby oxidu titanicitého na báze vápnika   (O)

06 11 99     Odpady inak nešpecifikované

06 13      ODPADY z ANORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

06 13 01     Anorganické prostriedky na ochranu rastlín, prostriedky na ochranu dreva a iné biocídy   (N)

06 13 02     Použité aktívne uhlie (okrem 06 07 02)   (N)

06 13 03     Priemyselné sadze   (O)

06 13 04     Odpady zo spracovania azbestu   (N)

06 13 05     Sadze z pecí a komínov   (N)

06 13 99     Odpady inak nešpecifikované

7) ODPADY z ORGANICKÝCH CHEMICKÝCH PROCESOV

07 01      ODPADY z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE a POUŽÍVANIA (VSDP) ZÁKLADNÝCH ORGANICKÝCH CHEMIKÁLIÍ

07 01 01     Vodné premývacie kvapaliny a matecné lúhy   (N)

07 01 03     Organické halogénované rozpúštadlá, premývacie kvapaliny a matecné lúhy   (N)

07 01 04     Iné organické rozpúštadlá, premývacie kvapaliny a matecné lúhy   (N)

07 01 07     Halogénované destilačné zvyšky a reakcné splodiny   (N)

07 01 08     Iné destilačné zvyšky a reakcné splodiny   (N)

07 01 09     Halogénované filtračné koláce a použité absorbenty   (N)

07 01 10     Iné filtračné koláce a použité absorbenty   (N)

07 01 11     Kaly zo spracovania kvapalného odpadu obsahujúce nebezpečné látky, v mieste jeho vzniku   (N)

07 01 12     Kaly z kvapalného odpadu spracovaného v mieste jeho vzniku iné ako v 07 01 11   (O)

07 01 99     Odpady inak nešpecifikované

07 02      ODPADY z VSDP PLASTOV, SYNTETICKÉHO KAUCUKU a SYNTETICKÝCH VLÁKIEN

07 02 01     Vodné premývacie kvapaliny a matecné lúhy   (N)

07 02 03     Organické halogénované rozpúštadlá, premývacie kvapaliny a matecné lúhy   (N)

07 02 04     Iné organické rozpúštadlá, premývacie kvapaliny a matecné lúhy   (N)

07 02 07     Halogénované destilačné zvyšky a reakcné splodiny   (N)

07 02 08     Iné destilačné zvyšky a reakcné splodiny   (N)

07 02 09     Halogénované filtračné koláce a použité absorbenty   (N)

07 02 10     Iné filtračné koláce a použité absorbenty   (N)

07 02 11     Kaly zo spracovania kvapalného odpadu obsahujúce nebezpečné látky v mieste jeho vzniku   (N)

07 02 12     Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 07 02 11   (O)

07 02 13     Odpadový plast   (O)

07 02 14     Odpadové prísady (aditíva) obsahujúce nebezpečné látky   (N)

07 02 15     Odpadové prísady iné ako uvedené v 07 02 14   (O)

07 02 16     Odpady obsahujúce silikóny   (N)

07 02 17     Odpady obsahujúce silikóny iné, ako je uvedené 07 02 16   (O)

07 02 99     Odpady inak nešpecifikované

07 03      ODPADY z VSDP ORGANICKÝCH FARBÍV a PIGMENTOV (OKREM 06 11)

07 03 01     Vodné premývacie kvapaliny a matecné lúhy   (N)

07 03 03     Organické halogénované rozpúštadlá, premývacie kvapaliny a matecné lúhy   (N)

07 03 04     Iné organické rozpúštadlá, premývacie kvapaliny a matecné lúhy   (N)

07 03 07     Halogénované destilačné zvyšky a reakcné splodiny   (N)

07 03 08     Iné destilačné zvyšky a reakcné splodiny   (N)

07 03 09     Halogénované filtračné koláce a použité absorbenty   (N)

07 03 10     Iné filtračné koláce a použité absorbenty   (N)

07 03 11     Kaly zo spracovania kvapalného odpadu obsahujúce nebezpečné látky, v mieste jeho vzniku   (N)

07 03 12     Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 07 03 11   (O)

07 03 99     Odpady inak nešpecifikované

07 04      ODPADY z VSDP ORGANICKÝCH VÝROBKOV NA OCHRANU RASTLÍN (OKREM 02 01 08 a 02 01 09), PROSTRIEDKOV NA OCHRANU DREVA (OKREM 03 02) a INÝCH BIOCÍDOV

07 04 01     Vodné premývacie kvapaliny a matecné lúhy   (N)

07 04 03     Organické halogénované rozpúštadlá, premývacie kvapaliny a matecné lúhy   (N)

07 04 04     Iné organické rozpúštadlá, premývacie kvapaliny a matecné lúhy   (N)

07 04 07     Halogénované destilačné zvyšky a reakcné splodiny   (N)

07 04 08     Iné destilačné zvyšky a reakcné splodiny   (N)

07 04 09     Halogénované filtračné koláce a použité absorbenty   (N)

07 04 10     Iné filtračné koláce a použité absorbenty   (N)

07 04 11     Kaly zo spracovania kvapalného odpadu obsahujúce nebezpečné látky, v mieste jeho vzniku   (N)

07 04 12     Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 07 04 11   (O)

07 04 13     Tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky   (N)

07 04 99     Odpady inak nešpecifikované

07 05      ODPADY z VSDP FARMACEUTICKÝCH VÝROBKOV

07 05 01     Vodné premývacie kvapaliny a matecné lúhy   (N)

07 05 03     Organické halogénované rozpúštadlá, premývacie kvapaliny a matecné lúhy   (N)

07 05 04     Iné organické rozpúštadlá, premývacie kvapaliny a matecné lúhy   (N)

07 05 07     Halogénované destilačné zvyšky a reakcné splodiny   (N)

07 05 08     Iné destilačné zvyšky a reakcné splodiny   (N)

07 05 09     Halogénované filtračné koláce a použité absorbenty   (N)

07 05 10     Iné filtračné koláce a použité absorbenty   (N)

07 05 11     Kaly zo spracovania kvapalného odpadu obsahujúce nebezpečné látky, v mieste jeho vzniku   (N)

07 05 12     Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 07 05 11   (O)

07 05 13     Tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky   (N)

07 05 14     Tuhé odpady iné ako uvedené v 07 05 13   (O)

07 05 99     Odpady inak nešpecifikované

07 06      ODPADY z VSDP TUKOV, MAZÍV, MYDIEL, DETERGENTOV, DEZINFEKCNÝCH a KOZMETICKÝCH PROSTRIEDKOV

07 06 01     Vodné premývacie kvapaliny a matecné lúhy   (N)

07 06 03     Organické halogénované rozpúštadlá, premývacie kvapaliny a matecné lúhy   (N)

07 06 04     Iné organické rozpúštadlá, premývacie kvapaliny a matecné lúhy   (N)

07 06 07     Halogénované destilačné zvyšky a reakcné splodiny   (N)

07 06 08     Iné destilačné zvyšky a reakcné splodiny   (N)

07 06 09     Halogénované filtračné koláce a použité absorbenty   (N)

07 06 10     Iné filtračné koláce a použité absorbenty   (N)

07 06 11     Kaly zo spracovania kvapalného odpadu obsahujúce nebezpečné látky, v mieste jeho vzniku   (N)

07 06 12     Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 07 06 11   (O)

07 06 99     Odpady inak nešpecifikované

07 07      ODPADY z VSDP ČISTÝCH CHEMIKÁLIÍ a CHEMICKÝCH VÝROBKOV INAK NEŠPECIFIKOVANÝCH

07 07 01     Vodné premývacie kvapaliny a matecné lúhy   (N)

07 07 03     Organické halogénované rozpúštadlá, premývacie kvapaliny a matecné lúhy   (N)

07 07 04     Iné organické rozpúštadlá, premývacie kvapaliny a matecné lúhy   (N)

07 07 07     Halogénované destilačné zvyšky a reakcné splodiny   (N)

07 07 08     Iné destilačné zvyšky a reakcné splodiny   (N)

07 07 09     Halogénované filtračné koláce a použité absorbenty   (N)

07 07 10     Iné filtračné koláce a použité absorbenty   (N)

07 07 11     Kaly zo spracovania kvapalného odpadu obsahujúce nebezpečné látky, v mieste jeho vzniku   (N)

07 07 12     Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku, iné ako uvedené v 07 07 11   (O)

07 07 99     Odpady inak nešpecifikované

8     ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE a POUŽÍVANIA (VSDP) NÁTEROVÝCH HMÔT (FARIEB, LAKOV a SMALTOV), LEPIDIEL, TESNIACICH MATERIÁLOV A TLAČIARENSKÝCH FARIEB

08 01 ODPADY z VSDP a ODSTRAŇOVANIA FARIEB a LAKOV

08 01 11     Odpadové farby a laky obsahujúce organické rozpúštadlá alebo iné nebezpečné látky   (N)

08 01 12     Odpadové farby a laky iné ako uvedené v 08 01 11   (O)

08 01 13     Kaly z farby alebo laku obsahujúce organické rozpúštadlá alebo iné nebezpečné látky   (N)

08 01 14     Kaly z farby alebo laku iné ako sú uvedené v 08 01 13   (O)

08 01 15     Vodné kaly obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúštadlá alebo iné nebezpečné látky   (N)

08 01 16     Vodné kaly obsahujúce farby alebo laky iné ako uvedené v 08 01 15   (N)

08 01 17     Odpady z odstraňovania farby alebo laku obsahujúce organické rozpúštadla alebo iné nebezpečné látky   (N)

08 01 18     Odpady z odstraňovania farby alebo laku iné ako uvedené v 08 01 17   (O)

08 01 19     Vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky, ktoré obsahujú organické rozpúštadlá alebo iné nebezpečné látky   (N)

08 01 20     Vodné suspenzie obsahujúce farby alebo laky iné ako uvedené v 08 01 19   (O)

08 01 21     Odpadový odstraňovac farby alebo laku   (N)

08 01 99     Odpady inak nešpecifikované

08 02      ODPADY z VSDP INÝCH NÁTEROVÝCH HMÔT (VRÁTANE KERAMICKÝCH MATERIÁLOV)

08 02 01     Odpadové náterové prášky   (O)

08 02 02     Vodné kaly obsahujúce keramické materiály   (O)

08 02 03     Vodné suspenzie obsahujúce keramické materiály   (O)

08 02 99     Odpady inak nešpecifikované

08 03      ODPADY z VSDP TLAČIARENSKÝCH FARIEB

08 03 07     Vodné kaly obsahujúce tlačiarenskú farbu   (O)

08 03 08     Vodný kvapalný odpad obsahujúci tlačiarenskú farbu   (O)

08 03 12     Odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látky   (N)

08 03 13     Odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12   (O)

08 03 14     Kaly z tlačiarenskej farby obsahujúce nebezpečné látky   (N)

08 03 15     Kaly z tlačiarenskej farby iné ako uvedené v 08 03 14   (O)

08 03 16     Odpadové leptavé roztoky   (N)

08 03 17     Odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky   (N)

08 03 18     Odpadový toner do tlačiarne iný ako uvedený v 08 03 17   (O)

08 03 19     Disperzný olej   (N)

08 03 99     Odpady inak nešpecifikované

08 04      ODPADY z VSPD LEPIDIEL A TESNIACICH MATERIÁLOV (VRÁTANE VODOTESNIACICH VÝROBKOV)

08 04 09     Odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúštadlá alebo iné nebezpečné látky   (N)

08 04 10     Odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09   (O)

08 04 11     Kaly z lepidiel a tesniacich materiálov obsahujúce organické rozpúštadlá alebo iné nebezpečné látky   (N)

08 04 12     Kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 08 04 11   (O)

08 04 13     Vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály, obsahujúce organické rozpúštadlá alebo iné nebezpečné látky   (N)

08 04 14     Vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 13   (O)

08 04 15     Vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály, ktoré obsahujú organické rozpúštadlá alebo iné nebezpečné látky   (N)

08 04 16     Vodný kvapalný odpad obsahujúci lepidlá alebo tesniace materiály, iný ako uvedený v 08 04 15   (O)

08 04 17     Živicný olej   (N)

08 04 99     Odpady inak nešpecifikované

08 05      ODPADY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ V 08

08 05 01     Odpadové izokyanáty   (N)

9) ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRIEMYSLU

09 01      ODPADY z FOTOGRAFICKÉHO PRIEMYSLU

09 01 01     Roztoky vodorozpustných vývojok a aktivátorov   (N)

09 01 02     Roztoky vodorozpustných vývojok ofsetových dosiek   (N)

09 01 03     Roztoky vývojok rozpustných v rozpúštadlách   (N)

09 01 04     Roztoky ustalovačov   (N)

09 01 05     Bieliace roztoky a roztoky bieliacich ustalovačov   (N)

09 01 06     Odpady obsahujúce striebro zo spracovania fotografických odpadov v mieste vzniku   (N)

09 01 07     Fotografický film a papiere obsahujúce striebro alebo zlúceniny striebra   (O)

09 01 08     Fotografický film a papiere neobsahujúce striebro alebo zlúceniny striebra   (O)

09 01 10     Jednorazové kamery bez batérií   (O)

09 01 11     Jednorazové kamery s batériami, zaradenými do 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03   (N)

09 01 12     Jednorazové kamery s batériami iné ako uvedené v 09 01 11   (O)

09 01 13     Vodný kvapalný odpad z regenerácie striebra z odpadu na mieste svojho vzniku iný ako uvedený v 09 01 06   (N)

09 01 99     Odpady inak nešpecifikované

10) ODPADY Z TEPELNÝCH PROCESOV

10 01      ODPADY z ELEKTRÁRNÍ a INÝCH SPALOVACÍCH ZARIADENÍ (OKREM 19)

10 01 01     Popol, škvára a prach z kotlov (okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04)   (O)

10 01 02     Popolcek z uhlia   (O)

10 01 03     Popolcek z rašeliny a (neupraveného) dreva   (O)

10 01 04     Popolcek a prach z kotlov zo spalovania oleja   (N)

10 01 05     Tuhé reakcné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika   (O)

10 01 07     Reakcné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo forme kalu   (O)

10 01 09     Kyselina sírová   (N)

10 01 13     Popolcek z emulgovaných uhlovodíkov použitých ako palivo   (N)

10 01 14     Popol, škvára a prach z kotlov zo spalovania odpadov obsahujúcich nebezpečné látky   (N)

10 01 15     Popol, škvára a prach z kotlov zo spalovania odpadov iné ako uvedené v 10 01 14   (O)

10 01 16     Popolcek zo spalovania odpadov obsahujúci nebezpečné látky   (N)

10 01 17     Popolcek zo spalovania odpadov iné ako uvedený v 10 01 16   (O)

10 01 18     Odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky   (N)

10 01 19     Odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18   (O)

10 01 20     Kaly obsahujúce nebezpečné látky z kvapalného odpadu spracovaného v mieste svojho vzniku   (N)

10 01 21     Kaly z kvapalného odpadu spracovaného v mieste svojho vzniku iné ako uvedené v 10 01 20   (O)

10 01 22     Vodné kaly z čistenia kotlov obsahujúce nebezpečné látky   (N)

10 01 23     Vodné kaly z čistenia kotlov iné ako uvedené v 10 01 22   (O)

10 01 24     Piesky z fluidnej vrstvy   (O)

10 01 25     Odpady zo skladovania a úpravy pre uholné elektrárne   (O)

10 01 26     Odpady z úpravy chladiacej vody   (O)

10 01 99     Odpady inak nešpecifikované

10 02      ODPADY ZO ŽELEZIARSKÉHO A OCELIARSKÉHO PRIEMYSLU

10 02 01     Odpad zo spracovania trosky   (O)

10 02 02     Nespracovaná troska   (O)

10 02 07     Tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky   (N)

10 02 08     Tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 02 07   (O)

10 02 10     Okuje z valcovania   (O)

10 02 11     Odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej   (N)

10 02 12     Odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 02 11   (O)

10 02 13     Kaly a filtračné koláce z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky   (N)

10 02 14     Kaly a filtračné koláce z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 02 13   (O)

10 02 15     Iné kaly a filtračné koláce   (O)

10 02 99     Odpady inak nešpecifikované

10 03      ODPADY z TERMICKEJ METALURGIE HLINÍKA

10 03 02     Anódový šrot   (O)

10 03 04     Trosky z prvého tavenia   (N)

10 03 05     Odpadový oxid hlinitý   (O)

10 03 08     Solné trosky z druhého tavenia   (N)

10 03 09     Cierne stery z druhého tavenia   (N)

10 03 15     Peny, ktoré sú horlavé alebo pri styku s vodou v nebezpečných množstvách uvolnujú horlavé plyny   (N)

10 03 16     Peny iné ako uvedené v 10 03 15   (O)

10 03 17     Odpady obsahujúce decht z výroby anód   (N)

10 03 18     Odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 03 17   (O)

10 03 19     Prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky   (N)

10 03 20     Prach z dymových plynov iné ako uvedené v 10 03 19   (O)

10 03 21     Iné tuhé znečistujúce látky a prach (vrátane prachu z gulových mlynov) obsahujúce nebezpečné látky   (N)

10 03 22     Iné tuhé znečistujúce látky a prach (vrátane prachu z gulových mlynov) iné ako uvedené v 10 03 21   (O)

10 03 23     Tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky   (N)

10 03 24     Tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 23   (O)

10 03 25     Kaly a filtračné koláce z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky   (N)

10 03 26     Kaly a filtračné koláce z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 03 25   (O)

10 03 27     Odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej   (N)

10 03 28     Odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 03 27   (O)

10 03 29     Odpady z úpravy solných trosiek a ciernych sterov obsahujúce nebezpečné látky   (N)

10 03 30     Odpady z úpravy solných trosiek a ciernych sterov iné ako uvedené v 10 03 29   (O)

10 03 99     Odpady inak nešpecifikované

10 04      ODPADY z TERMICKEJ METALURGIE OLOVA

10 04 01     Trosky z prvého a druhého tavenia   (N)

10 04 02     Stery a peny z prvého a druhého tavenia   (N)

10 04 03     Arzenicnan vápenatý   (N)

10 04 04     Prach z dymových plynov   (N)

10 04 05     Iné tuhé znečistujúce látky a prach   (N)

10 04 06     Tuhé odpady z čistenia plynov   (N)

10 04 07     Kaly a filtračné koláce z čistenia plynov   (N)

10 04 09     Odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej   (N)

10 04 10     Odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 04 09   (O)

10 04 99     Odpady inak nešpecifikované

10 05      ODPADY z TERMICKEJ METALURGIE ZINKU

10 05 01     Trosky z prvého a druhého tavenia   (O)

10 05 03     Prach z dymových plynov   (N)

10 05 04     Iné tuhé znečistujúce látky a prach   (O)

10 05 05     Tuhý odpad z čistenia plynov   (N)

10 05 06     Kaly a filtračné koláce z čistenia plynov   (N)

10 05 08     Odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej   (N)

10 05 09     Odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 05 08   (O)

10 05 10     Stery a peny, ktoré sú horlavé alebo pri styku s vodou v nebezpečných množstvách uvolnujú horlavé plyny   (N)

10 05 11     Stery a peny iné ako uvedené v 10 05 10   (O)

10 05 99     Odpady inak nešpecifikované

10 06      ODPADY z TERMICKEJ METALURGIE MEDI

10 06 01     Trosky z prvého a druhého tavenia   (O)

10 06 02     Stery a peny z prvého a druhého tavenia   (O)

10 06 03     Prach z dymových plynov   (N)

10 06 04     Iné tuhé znečistujúce látky a prach   (O)

10 06 06     Tuhé odpady z čistenia plynov   (N)

10 06 07     Kaly a filtračné koláce zo spracovania plynu   (N)

10 06 09     Odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej   (N)

10 06 10     Odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 06 09   (O)

10 06 99     Odpady inak nešpecifikované

10 07      ODPADY z TERMICKEJ METALURGIE STRIEBRA, ZLATA a PLATINY

10 07 01     Trosky z prvého a druhého tavenia   (O)

10 07 02     Stery a peny z prvého a druhého tavenia   (O)

10 07 03     Tuhé odpady z čistenia plynov   (O)

10 07 04     Iné tuhé znečistujúce látky a prach   (O)

10 07 05     Kaly a filtračné koláce z čistenia plynov   (O)

10 07 07     Odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej   (N)

10 07 08     Odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 07 07   (O)

10 07 99     Odpady inak nešpecifikované

10 08      ODPADY z TERMICKEJ METALURGIE INÝCH NEŽELEZNÝCH KOVOV

10 08 04     Tuhé znečistujúce látky a prach   (O)

10 08 08     Solná troska z prvého a druhého tavenia   (N)

10 08 09     Iné trosky   (O)

10 08 10     Stery a peny, ktoré sú horlavé alebo pri styku s vodou v nebezpečných množstvách uvolnujú horlavé plyny   (N)

10 08 11     Stery a peny iné ako uvedené v 10 08 10   (O)

10 08 12     Odpady obsahujúce decht z výroby anód   (N)

10 08 13     Odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 08 12   (O)

10 08 14     Anódový šrot   (O)

10 08 15     Prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky   (N)

10 08 16     Prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 08 15   (O)

10 08 17     Kaly a filtračné koláce z čistenia dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky   (N)

10 08 18     Kaly a filtračné koláce z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 08 17   (O)

10 08 19     Odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej   (N)

10 08 20     Odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 08 19   (O)

10 08 99     Odpady inak nešpecifikované

10 09      ODPADY ZO ZLIEVANIA ŽELEZNÝCH KOVOV

10 09 03     Pecná troska   (O)

10 09 05     Odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky   (N)

10 09 06     Odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné ako uvedené v 10 09 05   (O)

10 09 07     Odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky   (N)

10 09 08     Odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené v 10 09 07   (O)

10 09 09     Prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky   (N)

10 09 10     Prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 09 09   (O)

10 09 11     Iné tuhé znečistujúce látky obsahujúce nebezpečné látky   (N)

10 09 12     Iné tuhé znečistujúce látky iné ako uvedené v 10 09 11   (O)

10 09 13     Odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné látky   (N)

10 09 14     Odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 09 13   (O)

10 09 15     Odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujúci nebezpečné látky   (N)

10 09 16     Odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín, iné ako uvedené v 10 09 15   (O)

10 09 99     Odpady inak nešpecifikované

10 10      ODPADY ZO ZLIEVANIA NEŽELEZNÝCH KOVOV

10 10 03     Pecná troska   (O)

10 10 05     Odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky   (N)

10 10 06     Odlievacie jadrá a formy nepoužité na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 05   (O)

10 10 07     Odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie obsahujúce nebezpečné látky   (N)

10 10 08     Odlievacie jadrá a formy použité na odlievanie iné ako uvedené v 10 10 07   (O)

10 10 09     Prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky   (N)

10 10 10     Prach z dymových plynov iný ako uvedený v 10 10 09   (O)

10 10 11     Iné tuhé znečistujúce látky obsahujúce nebezpečné látky   (N)

10 10 12     Iné tuhé znečistujúce látky iné ako uvedené v 10 10 11   (O)

10 10 13     Odpadové spojivá obsahujúce nebezpečné látky   (N)

10 10 14     Odpadové spojivá iné ako uvedené v 10 10 13   (O)

10 10 15     Odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín obsahujúci nebezpečné látky   (N)

10 10 16     Odpad z prostriedkov na indikáciu trhlín, iné ako uvedené v 10 10 15   (O)

10 10 99     Odpady inak nešpecifikované

10 11      ODPADY z VÝROBY SKLA a SKLENÝCH VÝROBKOV

10 11 03     Odpadové vláknité materiály na báze skla   (O)

10 11 05     Tuhé znečistujúce látky a prach   (O)

10 11 09     Odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním obsahujúci nebezpečné látky   (N)

10 11 10     Odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním, iný ako uvedený v 10 11 09   (O)

10 11 11     Sklenený odpad v malých casticiach a sklený prach obsahujúci tažké kovy (napr. katódové tuby)   (N)

10 11 12     Odpadové sklo iné ako uvedené v 10 11 11   (O)

10 11 13     Kal z leštenia a brúsenia skla obsahujúce nebezpečné látky   (N)

10 11 14     Kal z leštenia a brúsenia skla iné ako uvedené v 10 11 13   (O)

10 11 15     Tuhé odpady z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky   (N)

10 11 16     Tuhé odpady z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 15   (O)

10 11 17     Kaly a filtračné koláce z čistenia dymových plynov obsahujúce nebezpečné látky   (N)

10 11 18     Kaly a filtračné koláce z čistenia dymových plynov iné ako uvedené v 10 11 17   (O)

10 11 19     Tuhé odpady obsahujúce nebezpečné látky z kvapalného odpadu spracovaného v mieste svojho vzniku   (N)

10 11 20     Tuhé odpady z kvapalného odpadu spracovaného v mieste svojho vzniku iné ako uvedené v 10 11 19   (O)

10 11 99     Odpady inak nešpecifikované

10 12      ODPADY z VÝROBY KERAMIKY, TEHÁL, OBKLADACIEK a DLAŽDÍC a STAVEBNÝCH VÝROBKOV

10 12 01     Odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním   (O)

10 12 03     Tuhé znečistujúce látky a prach   (O)

10 12 05     Kaly a filtračné koláce z čistenia plynov   (O)

10 12 06     Vyradené formy   (O)

10 12 08     Odpadová keramika, tehly, obkladačky a dlaždice a kamenina (po tepelnom spracovaní)   (O)

10 12 09     Tuhé odpady z čistenia plynov obsahujúce nebezpečné látky   (N)

10 12 10     Tuhé odpady z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 12 09   (O)

10 12 11     Odpady z glazúry obsahujúce tažké kovy   (N)

10 12 12     Odpady z glazúry iné ako uvedené v 10 12 11   (O)

10 12 13     Kal z kvapalného odpadu spracovaného na mieste svojho vzniku   (O)

10 12 99     Odpady inak nešpecifikované

10 13      ODPADY z VÝROBY CEMENTU, PÁLENÉHO VÁPNA a SÁDRY a VÝROBKOV z NICH

10 13 01     Odpad zo surovinovej zmesi pred tepelným spracovaním   (O)

10 13 04     Odpady z pálenia a hasenia vápna   (O)

10 13 06     Tuhé znečistujúce látky a prach (okrem 10 13 12 a 10 13 13)   (O)

10 13 07     Kaly a filtračné koláce z čistenia plynov   (O)

10 13 09     Odpady z výroby azbestocementu obsahujúce azbesty   (N)

10 13 10     Odpady z výroby azbestocementu iné ako uvedené v 10 13 09   (O)

10 13 11     Odpady z kompozitných materiálov na báze cementu iné ako uvedené v 10 13 09 a 10 13 10   (O)

10 13 12     Tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky   (N)

10 13 13     Tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 13 12   (O)

10 13 14     Odpadový betón a betónový kal   (O)

10 13 99     Odpady inak nešpecifikované

10 14      ODPAD z KREMATÓRIÍ

10 14 01     Odpady z čistenia plynu obsahujúce ortut   (N)

11) ODPADY Z CHEMICKEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY KOVOV a NANÁŠANIA KOVOV a INÝCH MATERIÁLOV; ODPADY z HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVOV

11 01      ODPADY z CHEMICKEJ POVRCHOVEJ ÚPRAVY KOVOV a NANÁŠANIA KOVOV a INÝCH MATERIÁLOV (NAPR. GALVANIZOVANIE, POZINKOVANIE, MORENIE, LEPTANIE, FOSFÁTOVANIE, ALKALICKÉ ODMASTOVANIE, ANODIZÁCIA)

11 01 05     Kyslé moriace roztoky   (N)

11 01 06     Kyseliny inak nešpecifikované   (N)

11 01 07     Alkalické moriace roztoky   (N)

11 01 08     Kaly z fosfátovania   (N)

11 01 09     Kaly a filtračné koláce obsahujúce nebezpečné látky   (N)

11 01 10     Kaly a filtračné koláce iné ako uvedené v 11 01 09   (O)

11 01 11     Vodné oplachovacie kvapaliny obsahujúce nebezpečné látky   (N)

11 01 12     Vodné oplachovacie kvapaliny iné ako uvedené v 11 01 11   (O)

11 01 13     Odpady z odmastovania obsahujúce nebezpečné látky   (N)

11 01 14     Odpady z odmastovania iné ako uvedené v 11 01 13   (O)

11 01 15     Eluáty a kaly z membránových alebo iontomeničových systémov obsahujúce nebezpečné látky   (N)

11 01 16     Nasýtené alebo použité iontomeničové živice   (N)

11 01 98     Iné odpady obsahujúce nebezpečné látky   (N)

11 01 99     Odpady inak nešpecifikované

11 02      ODPADY z PROCESOV HYDROMETALURGIE NEŽELEZNÝCH KOVOV

11 02 02     Kaly z hydrometalurgie zinku (vrátane jarositu, goethitu)   (N)

11 02 03     Odpady z výroby anód pre vodné elektrolytické procesy   (O)

11 02 05     Odpady z procesov hydrometalurgie medi obsahujúce nebezpečné látky   (N)

11 02 06     Odpady z procesov hydrometalurgie medi iné ako uvedené v 11 02 05   (O)

11 02 07     Iné odpady obsahujúce nebezpečné látky   (N)

11 02 99     Odpady inak nešpecifikované

11 03      KALY a TUHÉ LÁTKY z POPÚŠTACÍCH PROCESOV

11 03 01     Odpady obsahujúce kyanidy   (N)

11 03 02     Iné odpady   (N)

11 05      ODPADY z GALVANICKÝCH PROCESOV

11 05 01     Tvrdý zinok   (O)

11 05 02     Zinkový popol   (O)

11 05 03     Tuhé odpady z čistenia plynu   (N)

11 05 04     Použité tavivo   (N)

11 05 99     Odpady inak nešpecifikované

12) ODPADY z TVAROVANIA a FYZIKÁLNEJ a MECHANICKEJ ÚPRAVY POVRCHOV KOVOV A PLASTOV

12 01      ODPADY z TVAROVANIA A FYZIKÁLNEJ a MECHANICKEJ ÚPRAVY POVRCHOV KOVOV a PLASTOV

12 01 01     Piliny a triesky zo železných kovov   (O)

12 01 02     Prach a zlomky zo železných kovov   (O)

12 01 03     Piliny a triesky z neželezných kovov   (O)

12 01 04     Prach a zlomky z neželezných kovov   (O)

12 01 05     Hobliny a triesky z plastov   (O)

12 01 06     Minerálne rezné oleje obsahujúce halogény (okrem emulzií a roztokov)   (N)

12 01 07     Minerálne rezné oleje neobsahujúce halogény (okrem emulzií a roztokov)   (N)

12 01 08     Rezné emulzie a roztoky obsahujúce halogény   (N)

12 01 09     Rezné emulzie a roztoky neobsahujúce halogény   (N)

12 01 10     Syntetické rezné oleje   (N)

12 01 12     Použité vosky a tuky   (N)

12 01 13     Odpady zo zvárania   (O)

12 01 14     Kaly z obrábania obsahujúce nebezpečné látky   (N)

12 01 15     Kaly z obrábania iné ako uvedené v 12 01 14   (O)

12 01 16     Odpadový pieskovací materiál obsahujúci nebezpečné látky   (N)

12 01 17     Odpadový pieskovací materiál iný ako uvedený v 12 01 16   (O)

12 01 18     Kovový kal (z brúsenia, honovania a lapovania) obsahujúci olej   (N)

12 01 19     Biologicky lahko odbúrateľný strojový olej   (N)

12 01 20     Použité brúsne nástroje a brúsne materiály obsahujúce nebezpečné látky   (N)

12 01 21     Použité brúsne nástroje a brúsne materiály iné ako uvedené v 12 01 20   (O)

12 01 99     Odpady inak nešpecifikované

12 03      ODPADY z PROCESOV ODMASTOVANIA VODOU a PAROU (OKREM 11)

12 03 01     Vodné pracie kvapaliny   (N)

12 03 02     Odpady z odmastovania parou   (N)

13) ODPADY z OLEJOV A KVAPALNÝCH PALÍV (OKREM JEDLÝCH OLEJOV, 05 a 12)

13 01      ODPADOVÉ HYDRAULICKÉ OLEJE

13 01 01     Hydraulické oleje obsahujúce PCB   (N)

13 01 04     Chlórované emulzie   (N)

13 01 05     Nechlórované emulzie   (N)

13 01 09     Chlórované minerálne hydraulické oleje   (N)

13 01 10     Nechlórované minerálne hydraulické oleje   (N)

13 01 11     Syntetické hydraulické oleje   (N)

13 01 12     Biologicky lahko rozložiteľné hydraulické oleje   (N)

13 01 13     Iné hydraulické oleje   (N)

13 02      ODPADOVÉ MOTOROVÉ, PREVODOVÉ A MAZACIE OLEJE

13 02 04     Chlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje   (N)

13 02 05     Nechlórované minerálne motorové, prevodové a mazacie oleje   (N)

13 02 06     Syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje   (N)

13 02 07     Biologicky lahko rozložiteľné syntetické motorové, prevodové a mazacie oleje   (N)

13 02 08     Iné motorové, prevodové a mazacie oleje   (N)

13 03      ODPADOVÉ IZOLAČNÉ OLEJE a OLEJE NA PRENOS TEPLA a INÉ KVAPALINY

13 03 01     Izolačné oleje alebo oleje obsahujúce PCB   (N)

13 03 06     Chlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje iné ako uvedené v 13 03 01   (N)

13 03 07     Nechlórované minerálne izolačné a teplonosné oleje   (N)

13 03 08     Syntetické izolačné a teplonosné oleje   (N)

13 03 09     Biologicky lahko odbúrateľné izolačné a teplonosné oleje   (N)

13 03 10     Iné izolačné a teplonosné oleje   (N)

13 04      ODPADOVÉ OLEJE z PREVÁDZKY LODÍ

13 04 01     Odpadové oleje z prevádzky lodí vnútrozemskej plavby   (N)

13 04 02     Odpadové oleje z prístavných kanálov   (N)

13 04 03     Odpadové oleje z prevádzky iných lodí   (N)

13 05      ODPAD z ODLUČOVAČOV OLEJA Z VODY

13 05 01     Tuhé látky z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody   (N)

13 05 02     Kaly z odlučovačov oleja z vody   (N)

13 05 03     Kaly z lapačov nečistôt   (N)

13 05 06     Olej z odlučovačov oleja z vody   (N)

13 05 07     Voda obsahujúca olej z odlučovačov oleja z vody   (N)

13 05 08     Zmesi odpadov z lapačov piesku a odlučovačov oleja z vody   (N)

13 07      ODPADY z KVAPALNÝCH PALÍV

13 07 01     Vykurovací olej a motorová nafta   (N)

13 07 02     Benzín   (N)

13 07 03     Iné palivá (vrátane zmesí)   (N)

13 08      OLEJOVÉ ODPADY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

13 08 01     Kaly alebo emulzie z odsolovacích zariadení   (N)

13 08 02     Iné emulzie   (N)

13 08 99     Odpady inak nešpecifikované

14) ODPADOVÉ ORGANICKÉ ROZPÚŠTADLÁ, CHLADIACE MÉDIÁ a PROPELANTY (OKREM 07 a 08)

14 06      ODPADOVÉ ORGANICKÉ ROZPÚŠTADLÁ, CHLADIACE MÉDIÁ PIEN a AEROSÓLOV

14 06 01     Chlórfluórované uhlovodíky, HCFC, HFC   (N)

14 06 02     Iné halogénované rozpúštadlá a zmesi rozpúštadiel   (N)

14 06 03     Iné rozpúštadlá a zmesi rozpúštadiel   (N)

14 06 04     Kaly alebo tuhé dopady obsahujúce halogénované rozpúštadlá   (N)

14 06 05     Kaly alebo tuhé dopady obsahujúce iné rozpúštadlá   (N)

15) ODPADOVÉ OBALY; ABSORBENTY, HANDRY NA ČISTENIE, FILTRAČNÝ MATERIÁL a OCHRANNÉ ODEVY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

15 01      OBALY (VRÁTANE ODPADOVÝCH OBALOV ZO SEPAROVANÉHO ZBERU KOMUNÁLNEHO ODPADU)

15 01 01     Obaly z papiera a lepenky   (O)

15 01 02     Obaly z plastov   (O)

15 01 03     Obaly z dreva   (O)

15 01 04     Obaly z kovu   (O)

15 01 05     Kompozitné obaly   (O)

15 01 06     Zmiešané obaly   (O)

15 01 07     Obaly zo skla   (O)

15 01 09     Obaly z textilu   (O)

15 01 10     Obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok alebo kontaminované nebezpečnými látkami   (N)

15 01 11     Kovové obaly obsahujúce nebezpečný tuhý pórovitý základný materiál (napr. azbest) vrátane prázdnych tlakových nádob   (N)

15 02      ABSORBENTY, FILTRAČNÉ MATERIÁLY, HANDRY NA ČISTENIE a OCHRANNÉ ODEVY

15 02 02     Absorbenty, filtračné materiály (vrátane olejových filtrov inak nešpecifikovaných), handry na čistenie, ochranné odevy kontaminované nebezpečnými látkami   (N)

15 02 03     Absorbenty, filtračné materiály, handry na čistenie a ochranné odevy iné ako uvedené v 15 02 02   (O)

16) ODPADY INAK NEŠPECIFIKOVANÉ v TOMTO KATALÓGU

16 01      STARÉ VOZIDLÁ z ROZLICNÝCH DOPRAVNÝCH PROSTRIEDKOV (VRÁTANE STROJOV NEURCENÝCH PRE CESTNÚ PREMÁVKU) a ODPADY z DEMONTÁŽE STARÝCH VOZIDIEL a ÚDDRŽBY VOZIDIEL (OKREM 13, 14, 16 06 a 16 08)

16 01 03     Opotrebované pneumatiky     (O)

16 01 04     Staré vozidlá     (N)

16 01 06     Staré vozidlá neobsahujúce kvapaliny a iné nebezpecné dielce     (O)

16 01 07     Olejové filtre     (N)

16 01 08     Dielce obsahujúce ortut     (N)

16 01 09     Dielce obsahujúce PCB     (N)

16 01 10     Výbušné casti (napr. bezpecnostné vzduchové vankúše)     (N)

16 01 11     Brzdové platnicky a obloženie obsahujúce azbest     (N)

16 01 12     Brzdové platnicky a obloženie iné ako uvedené v 16 01 11     (O)

16 01 13     Brzdové kvapaliny     (N)

16 01 14     Nemrznúce kvapaliny obsahujúce nebezpecné látky     (N)

16 01 15     Nemrznúce kvapaliny iné ako uvedené v 16 01 14     (O)

16 01 16     Nádrže na skvapalnený plyn     (O)

16 01 17     Železné kovy     (O)

16 01 18     Neželezné kovy     (O)

16 01 19     Plasty     (O)

16 01 20     Sklo     (O)

16 01 21     Nebezpecné dielce iné ako uvedené v 16 01 07 až 16 01 11, 16 01 13 a 16 01 14     (N)

16 01 22     Casti inak nešpecifikované     (O)

16 01 99     Odpady inak nešpecifikované     

16 02      ODPADY Z ELEKTRICKÝCH A ELEKTRONICKÝCH ZARIADENÍ

16 02 09     Transformátory a kondenzátory obsahujúce PCB     (N)

16 02 10     Vyradené zariadenia obsahujúce alebo znecistené PCB iné ako sú uvedené v 16 02 09     (N)

16 02 11     Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhlovodíky, HCFC, HFC     (N)

16 02 12     Vyradené zariadenia obsahujúce volný azbest     (N)

16 02 13     Vyradené zariadenia obsahujúce nebezpecné casti iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 12 (2)     (N)

16 02 14     Vyradené zariadenia iné ako uvedené v 16 02 09 až 16 02 13     (O)

16 02 15     Nebezpecné casti odstránené z vyradených zariadení     (N)

16 02 16     Casti odstránené z vyradených zariadení iné ako uvedené v 16 02 15     (O)

16 03      VÝROBNÉ ŠARŽE A NEPOUŽITÉ VÝROBKY NEVYHOVUJÚCEJ KVALITY

16 03 03     Anorganické odpady obsahujúce nebezpecné látky     (N)

16 03 04     Anorganické odpady iné ako uvedené v 16 03 03     (O)

16 03 05     Organické odpady obsahujúce nebezpecné látky     (N)

16 03 06     Organické odpady iné ako uvedené v 16 03 05     (O)

16 04      ODPADY Z VÝBUŠNÍN

16 04 01     Odpadové strelivo     (N)

16 04 02     Pyrotechnické odpady     (N)

16 04 03     Iné odpadové výbušniny     (N)

16 05      PLYNY V TLAKOVÝCH NÁDOBÁCH A VYRADENÉ CHEMIKÁLIE

16 05 04     Plyny v tlakových nádobách (vrátane halónov) obsahujúce nebezpecné látky     (N)

16 05 05     Plyny v tlakových nádobách iné ako uvedené v 16 05 04     (O)

16 05 06     Laboratórne chemikálie pozostávajúce z nebezpecných látok alebo obsahujúce nebezpecné látky, vrátane zmení laboratórnych chemikálií     (N)

16 05 07     Vyradené anorganické chemikálie pozostávajúce z nebezpecných látok alebo obsahujúce nebezpecné látky     (N)

16 05 08     Vyradené organické chemikálie pozostávajúce z nebezpecných látok alebo obsahujúce nebezpecné látky     (N)

16 05 09     Vyradené chemikálie iné ako uvedené v 16 05 06, 16 05 07 alebo 16 05 08     (O)

16 06      BATÉRIE A AKUMULÁTORY

16 06 01     Olovené batérie     (N)

16 06 02     Niklovo-kadmiové batérie     (N)

16 06 03     Batérie obsahujúce ortut     (N)

16 06 04     Alkalické batérie (okrem 16 06 03)     (O)

16 06 05     Iné batérie a akumulátory     (O)

16 06 06     Oddelene zhromaždovaný elektrolyt z batérií a akumulátorov     (N)

16 07      ODPADY Z CISTENIA PREPRAVNÝCH NÁDRŽÍ, SKLADOVACÍCH NÁDRŽÍ A SUDOV (OKREM 05 A 13)

16 07 08     Odpady obsahujúce olej     (N)

16 07 09     Odpady obsahujúce iné nebezpecné látky     (N)

16 07 99     Odpady inak nešpecifikované     

16 08      POUŽITÉ KATALYZÁTORY

16 08 01     Použité katalyzátory obsahujúce zlato, striebro, rénium, ródium, paládium, irídium alebo platinu ( okrem 16 08 07)     (O)

16 08 02     Použité katalyzátory obsahujúce nebezpecné prechodné kovy alebo nebezpecné zlúceniny prechodných kovov     (N)

16 08 03     Použité katalyzátory obsahujúce prechodové kovy alebo zlúceniny prechodových kovov inak nešpecifikované     (O)

16 08 04     Použité katalyzátory z krakovacích procesov (okrem 16 08 07)     (O)

16 08 05     Použité katalyzátory obsahujúce kyselinu fosforecnú     (N)

16 08 06     Použité kvapaliny využité ako katalyzátor     (N)

16 08 07     Použité katalyzátory kontaminované nebezpecnými látkami     (N)

16 09      OXIDUJÚCE LÁTKY

16 09 01     Manganistany, napr. manganistan draselný (hypermangán)     (N)

16 09 02     Chrómany, napr. chróman draselný, dvojchróman draselný alebo sodný     (N)

16 09 03     Peroxidy, napr. peroxid vodíka     (N)

16 09 04     Oxidujúce látky inak nešpecifikované     (N)

16 10      VODNÉ KVAPALNÉ ODPADY URCENÉ NA SPRACOVANIE MIMO MIESTA SVOJHO VZNIKU

16 10 01     Vodné kvapalné odpady obsahujúce nebezpecné látky     (N)

16 10 02     Vodné kvapalné odpady iné ako uvedené v 16 10 01     (O)

16 10 03     Vodné koncentráty obsahujúce nebezpecné látky     (N)

16 10 04     Vodné koncentráty iné ako uvedené v 16 10 03     (O)

16 11      ODPADOVÉ VÝMUROVKY A ŽIARUVZDORNÉ MATERIÁLY

16 11 01     Výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov obsahujúce nebezpecné látky     (N)

16 11 02     Výmurovky a žiaruvzdorné materiály na báze uhlíka z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 01     (O)

16 11 03     Iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov obsahujúce nebezpecné látky     (N)

16 11 04     Iné výmurovky a žiaruvzdorné materiály z metalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 03     (O)

16 11 05     Výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov obsahujúce nebezpecné látky     (N)

16 11 06     Výmurovky a žiaruvzdorné materiály z nemetalurgických procesov iné ako uvedené v 16 11 05     (O)

17) STAVEBNÝ ODPAD A ODPAD z DEMOLÁCIÍ (VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY z KONTAMINOVANÝCH MIEST)

17 01      BETÓN, TEHLY, DLAŽDICE, OBKLADAČKY a KERAMIKA

17 01 01     Betón   (O)

17 01 02     Tehly   (O)

17 01 03     Obkladačky, dlaždice a keramika   (O)

17 01 06     Zmesi alebo oddelené frakcie betónu, tehál, obkladaciek, dlaždíc keramiky obsahujúce nebezpečné látky   (N)

17 01 07     Zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc keramiky iné ako uvedené v 17 01 06   (O)

17 02      DREVO, SKLO a PLASTY

17 02 01     Drevo   (O)

17 02 02     Sklo   (O)

17 02 03     Plasty   (O)

17 02 04     Sklo, plasty a drevo obsahujúce nebezpečné látky alebo kontaminované nebezpečnými látkami   (N)

17 03      BITÚMENOVE ZMESI, UHOLNÝ DECHT A DECHTOVÉ VÝROBKY

17 03 01     Bitúmenové zmesi obsahujúce uholný decht   (N)

17 03 02     Bitúmenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01   (O)

17 03 03     Uholný decht a dechtové výrobky   (N)

17 04      KOVY (VRÁTANE ICH ZLIATÍN)

17 04 01     Med, bronz, mosadz   (O)

17 04 02     Hliník   (O)

17 04 03     Olovo   (O)

17 04 04     Zinok   (O)

17 04 05     Železo a oceľ   (O)

17 04 06     Cín   (O)

17 04 07     Zmiešané kovy   (O)

17 04 09     Kovový odpad kontaminovaný nebezpečnými látkami   (N)

17 04 10     Káble obsahujúce olej, uholný decht a iné nebezpečné látky   (N)

17 04 11     Káble iné ako uvedené v 17 04 10   (O)

17 05      ZEMINA (VRÁTANE VÝKOPOVEJ ZEMINY z KONTAMINOVANÝCH PLÔCH), KAMENIVO a MATERIÁL z BAGROVÍSK

17 05 03     Zemina a kamenivo obsahujúce nebezpečné látky   (N)

17 05 04     Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03   (O)

17 05 05     Výkopová zemina obsahujúca nebezpečné látky   (N)

17 05 06     Výkopová zemina iná ako uvedená v 17 05 05   (O)

17 05 07     Štrk zo železničného zvršku obsahujúci nebezpečné látky   (N)

17 05 08     Štrk zo železničného zvršku iný ako uvedený v 17 05 07   (O)

17 06      IZOLAČNÉ MATERIÁLY a STAVEBNÉ MATERIÁLY OBSAHUJÚCE AZBEST

17 06 01     Izolačné materiály obsahujúce azbest   (N)

17 06 03     Iné izolačné materiály pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky   (N)

17 06 04     Izolačné materiály iné ako uvedené v 17 06 01 a 17 06 03   (O)

17 06 05     Stavebné materiály obsahujúce azbest   (N)

17 08      STAVEBNÝ MATERIÁL NA BÁZE SÁDRY

17 08 01     Stavebné materiály na báze sadry kontaminované nebezpečnými látkami   (N)

17 08 02     Stavebné materiály na báze sadry iné ako uvedené v 17 08 01   (O)

17 09      INÉ ODPADY ZO STAVIEB A DEMOLÁCIÍ

17 09 01     Odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce ortut   (N)

17 09 02     Odpady zo stavieb a demolácií obsahujúce PCB (napr. tesniace materiály obsahujúce PCB, podlahové krytiny na báze živíc obsahujúce PCB, izolačné zasklenie obsahujúce PCB, kondenzátory obsahujúce PCB)   (N)

17 09 03     Iné odpady zo stavieb a demolácií (vrátane zmiešaných odpadov) obsahujúce nebezpečné látky   (N)

17 09 04     Zmiešané odpady zo stavieb a demolácií iné ako uvedené v 17 09 01, 17 09 02 a 17 09 03   (O)

18) ODPADY ZO ZDRAVOTNÍCKEJ ALEBO VETERINÁRNEJ STAROSTLIVOSTI ALEBO s NIMI SÚVISIACEHO VÝSKUMU (OKREM KUCHYNSKÝCH a REŠTAURAČNÝCH ODPADOV, KTORÉ NEVZNIKLI z PRIAMEJ ZDRAVOTNÍCKEJ STAROSTLIVOSTI)

18 01      ODPADY z PÔRODNÍCKEJ STAROSTLIVOSTI, DIAGNOSTIKY, LIECBY ALEBO ZDRAVOTNÍCKEJ PREVENCIE

18 01 01     Ostré predmety (okrem 18 01 03)   (O)

18 01 02     Casti a orgány tiel vrátane krvných vreciek a krvných konzerv (okrem 18 01 03)   (N)

18 01 03     Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podlieha osobitným požiadavkám z hladiska prevencie nákazy   (N)

18 01 04     Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie nepodlieha osobitným požiadavkám z hladiska prevencie nákazy (napr. obväzy, sadrové odtlacky a obväzy, posteľná, bielizen, jednorazové odevy, plienky )   (O)

18 01 06     Chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky   (N)

18 01 07     Chemikálie iné ako uvedené v 18 01 06   (N)

18 01 08     Cytotoxické a cytostatické liečivá   (N)

18 01 09     Liečivá iné ako uvedené v 18 01 08   (O)

18 01 10     Amalgámový odpad z dentálnej starostlivosti   (N)

18 02      ODPAD z VETERINÁRNEHO VÝSKUMU, DIAGNOSTIKY, LIECBY a PREVENTÍVNEJ STAROSTLIVOSTI

18 02 01     Ostré predmety okrem 18 02 02   (O)

18 02 02     Odpady, ktorých zber a zneškodňovanie podlieha osobitným požiadavkám z hladiska prevencie nákazy   (N)

18 02 03     Odpad, ktorého zber a zneškodňovanie nepodlieha osobitným požiadavkám z hladiska prevencie nákazy   (O)

18 02 05     Chemikálie pozostávajúce z nebezpečných látok alebo obsahujúce nebezpečné látky   (N)

18 02 06     Chemikálie iné ako uvedené v 18 02 05   (O)

18 02 07     Cytotoxické a cytostatické liečivá   (N)

18 02 08     Liečivá iné ako uvedené v 18 02 07   (O)

19) ODPADY ZO ZARIADENÍ NA ÚPRAVU ODPADU, z ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD MIMO MIESTA ICH VZNIKU a ÚPRAVNÍ PITNEJ VODY a PRIEMYSELNEJ VODY

19 01      ODPADY ZO SPALOVANIA ALEBO PYROLÝZY ODPADU

19 01 02     Železné materiály odstránené z popola   (O)

19 01 05     Filtračný kolác z čistenia plynov   (N)

19 01 06     Vodný kvapalný odpad z čistenia plynov a iný vodný kvapalný odpad   (N)

19 01 07     Tuhý odpad z čistenia plynov   (N)

19 01 10     Použité aktívne uhlie z čistenia dymových plynov   (N)

19 01 11     Popol a škvára obsahujúca nebezpečné látky   (N)

19 01 12     Popol a škvára iné ako uvedené 19 01 11   (O)

19 01 13     Popolcek obsahujúci nebezpečné látky   (N)

19 01 14     Popolcek iný ako uvedený v 19 01 13   (O)

19 01 15     Kotolný prach obsahujúci nebezpečné látky   (N)

19 01 16     Kotolný prach iný ako uvedený v 19 01 15   (O)

19 01 17     Odpad z pyrolýzy obsahujúci nebezpečné látky   (N)

19 01 18     Odpad z pyrolýzy iný ako uvedený v 19 01 17   (O)

19 01 19     Piesky z fluidnej vrstvy   (O)

19 01 99     Odpady inak nešpecifikované

19 02      ODPADY z FYZIKÁLNEJ ALEBO CHEMICKEJ ÚPRAVY ODPADU (VRÁTANE ODSTRAŇOVANIA CHRÓMU, ODSTRAŇOVANIA KYANIDOV, NEUTRALIZÁCIE)

19 02 03     Predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov neoznacených ako nebezpečné   (O)

19 02 04     Predbežne zmiešaný odpad zložený len z odpadov, z ktorých aspon jeden odpad je oznacený ako nebezpečný   (N)

19 02 05     Kaly z fyzikálno-chemického spracovania obsahujúce nebezpečné látky   (N)

19 02 06     Kaly z fyzikálno-chemického spracovania iné ako uvedené v 19 02 05   (O)

19 02 07     Ropné látky a koncentráty zo separácie (separačných procesov)   (N)

19 02 08     Kvapalné horlavé odpady obsahujúce nebezpečné látky   (N)

19 02 09     Tuhé horlavé odpady obsahujúce nebezpečné látky   (N)

19 02 10     Horlavé odpady iné ako uvedené v 19 02 08 a 19 02 09   (O)

19 02 11     Iné odpady obsahujúce nebezpečné látky   (N)

19 02 99     Odpady inak nešpecifikované

19 03      STABILIZOVANÉ a SOLIDIFIKOVANÉ ODPADY

19 03 04     Ciastocne stabilizované odpady oznacené ako nebezpečné   (N)

19 03 05     Stabilizované odpady iné ako uvedené v 19 03 04   (O)

19 03 06     Solidifikované odpady oznacené ako nebezpečné   (N)

19 03 07     Solidifikované odpady iné ako uvedené v 19 03 06   (O)

19 04      VITRIFIKOVANÝ ODPAD a ODPAD Z VITRIFIKÁCIE

19 04 01     Vitrifikovaný odpad   (O)

19 04 02     Popolcek a iný odpad z úpravy dymových plynov   (N)

19 04 03     Nevitrifikovaná tuhá fáza   (N)

19 04 04     Vodný kvapalný odpad z ochladzovania vitrifikovaného odpadu   (O)

19 05      ODPADY z AERÓBNEJ ÚPRAVY TUHÝCH ODPADOV

19 05 01     Nekompostovaná frakcia komunálnych a podobných odpadov   (O)

19 05 02     Nekompostovaná frakcia živočíšneho a rastlinného odpadu   (O)

19 05 03     Kompost nevyhovujúcej kvality   (O)

19 05 99     Odpady inak nešpecifikované

19 06      ODPADY z ANAERÓBNEJ ÚPRAVY ODPADU

19 06 03     Kvapaliny z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov   (O)

19 06 04     Zvyšky kvasenia z anaeróbnej úpravy komunálnych odpadov   (O)

19 06 05     Kvapaliny z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpadu   (O)

19 06 06     Zvyšky kvasenia a kal z anaeróbnej úpravy živočíšneho a rastlinného odpadu   (O)

19 06 99     Odpady inak nešpecifikované

19 07      PRIESAKOVÁ VODA ZO SKLÁDOK ODPADU

19 07 02     Priesaková voda zo skládok odpadu obsahujúca nebezpečné látky   (N)

19 07 03     Priesaková voda zo skládok odpadu iné ako uvedené v 19 07 02   (O)

19 08      ODPADY z ČISTIARNÍ ODPADOVÝCH VÔD INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

19 08 01     Zhrabky z hrablíc   (O)

19 08 02     Odpad z lapačov piesku   (O)

19 08 05     Kaly z čistenia komunálnych odpadových vôd   (O)

19 08 06     Nasýtené alebo použité iontomeničové živice   (N)

19 08 07     Roztoky a kaly z regenerácie iontomeničov   (N)

19 08 08     Odpad z membránových systémov s obsahom ťažkých kovov   (N)

19 08 09     Zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody obsahujúce jedlé oleje a tuky   (O)

19 08 10     Zmesi tukov a olejov z odlučovačov oleja z vody iné ako uvedené v 19 08 09   (N)

19 08 11     Kaly obsahujúce nebezpečné látky z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd   (N)

19 08 12     Kaly z biologickej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 11   (O)

19 08 13     Kaly obsahujúce nebezpečné látky z inej úpravy priemyselných odpadových vôd   (N)

19 08 14     Kaly z inej úpravy priemyselných odpadových vôd iné ako uvedené v 19 08 13   (O)

19 08 99     Odpady inak nešpecifikované

19 09      ODPADY z ÚPRAVY PITNEJ VODY ALEBO VODY NA PRIEMYSELNÉ POUŽITIE

19 09 01     Tuhé odpady z primárnych filtrov a hrablíc   (O)

19 09 02     Kaly z čírenia vody   (O)

19 09 03     Kaly z dekarbonizácie   (O)

19 09 04     Použité aktívne uhlie   (O)

19 09 05     Nasýtené alebo použité iontomeničové živice   (O)

19 09 06     Roztoky a kaly z regenerácie iontomeničov   (O)

19 09 99     Odpady inak nešpecifikované

19 10      ODPADY ZO ŠROTOVANIA KOVOVÝCH ODPADOV

19 10 01     Odpad zo železa a ocele   (O)

19 10 02     Odpad z neželezných kovov   (O)

19 10 03     Úletová frakcia a prach obsahujúca nebezpečné látky   (N)

19 10 04     Úletová frakcia a prach, iné ako uvedené v 19 10 03   (O)

19 10 05     Iné frakcie obsahujúce nebezpečné látky   (N)

19 10 06     Iné frakcie iné ako uvedené v 19 10 05   (O)

19 11      ODPADY z REGENERÁCIE OLEJOV

19 11 01     Použité filtračné hlinky   (N)

19 11 02     Kyslé dechty   (N)

19 11 03     Vodné kvapalné odpady   (N)

19 11 04     Odpady z čistenia paliva zásadami   (N)

19 11 05     Kaly obsahujúce nebezpečné látky z kvapalného odpadu spracovaného v mieste svojho vzniku   (N)

19 11 06     Kaly z kvapalného odpadu spracovaného v mieste svojho vzniku iné ako uvedené v 19 11 05   (O)

19 11 07     Odpady z čistenia dymových plynov   (N)

19 11 99     Odpady inak nešpecifikované

19 12      ODPADY z MECHANICKÉHO SPRACOVANIA ODPADU (NAPR. TRIEDENIA, DRVENIA, LISOVANIA a HUTNENIA A PELETIZOVANIA) INAK NEŠPECIFIKOVANÉ

19 12 01     Papier a lepenka   (O)

19 12 02     Železné kovy   (O)

19 12 03     Neželezné kovy   (O)

19 12 04     Plasty a guma   (O)

19 12 05     Sklo   (O)

19 12 06     Drevo obsahujúce nebezpečné látky   (N)

19 12 07     Drevo iné ako uvedené v 19 12 06   (O)

19 12 08     Textílie   (O)

19 12 09     Minerálne látky (napr. piesok, kamenivo)   (O)

19 12 10     Horľavý odpad (palivo z odpadov)   (O)

19 12 11     Iné odpady (vrátane zmiešaných materiálov) z mechanického spracovania odpadu obsahujúceho nebezpečné látky   (N)

19 12 12     Iné odpady (vrátane zmiešaných materiálov) z mechanického spracovania odpadu iné ako uvedené v 19 12 11   (O)

19 13      ODPADY ZO SANÁCIE PÔDY A PODZEMNEJ VODY

19 13 01     Tuhé odpady zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky   (N)

19 13 02     Odpady zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 01   (O)

19 13 03     Kaly zo sanácie pôdy obsahujúce nebezpečné látky   (N)

19 13 04     Kaly zo sanácie pôdy iné ako uvedené v 19 13 03   (O)

19 13 05     Kaly zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky   (N)

19 13 06     Kaly zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 05   (O)

19 13 07     Vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody obsahujúce nebezpečné látky   (N)

19 13 08     Vodné kvapalné odpady a vodné koncentráty zo sanácie podzemnej vody iné ako uvedené v 19 13 07   (O)

20) KOMUNÁLNE ODPADY (DOMOVÝ ODPAD a PODOBNÉ ODPADY z OBCHODU, PRIEMYSLU a INŠTITÚCIÍ) VRÁTANE FRAKCIÍ ZO SEPAROVANÉHO ZBERU

20 01      SEPAROVANE ZBIERANÉ FRAKCIE (OKREM 15 01)

20 01 01     Papier a lepenka   (O)

20 01 02     Sklo   (O)

20 01 08     Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad   (O)

20 01 10     Šatstvo   (O)

20 01 11     Textílie   (O)

20 01 13     Rozpúšťadlá   (N)

20 01 14     Kyseliny   (N)

20 01 15     Zásady   (N)

20 01 17     Fotochemické látky   (N)

20 01 19     Pesticídy   (N)

20 01 21     Žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť   (N)

20 01 23     Vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky   (N)

20 01 25     Jedlé oleje a tuky   (O)

20 01 26     Oleje a tuky iné ako uvedené v 20 01 25   (N)

20 01 27     Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky   (N)

20 01 28     Farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice iné než uvedené v 20 01 27   (O)

20 01 29     Detergenty obsahujúce nebezpečné látky   (N)

20 01 30     Detergenty iné ako uvedené v 20 01 29   (O)

20 01 31     Cytotoxické a cytostatické liečivá   (N)

20 01 32     Liečivá iné ako uvedené v 20 01 31   (O)

20 01 33     Batérie a akumulátory uvedené v 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03 a netriedené batérie a akumulátory obsahujúce tieto batérie   (N)

20 01 34     Batérie a akumulátory iné ako uvedené v 20 01 33   (O)

20 01 35     Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23 obsahujúce nebezpečné časti   (N)

20 01 36     Vyradené elektrické a elektronické zariadenia iné ako uvedené v 20 01 21 a 20 01 23 a 20 01 35   (O)

20 01 37     Drevo obsahujúce nebezpečné látky   (N)

20 01 38     Drevo iné ako uvedené v 20 01 37   (O)

20 01 39     Plasty   (O)

20 01 40     Kovy   (O)

20 01 41     Odpady z vymetania komínov   (O)

20 01 99     Odpady inak nešpecifikované

20 02      ODPADY ZO ZÁHRAD a PARKOV (VRÁTANE ODPADU z CINTORÍNOV)

20 02 01     Biologicky rozložiteľný odpad   (O)

20 02 02     Zemina a kamenivo   (O)

20 02 03     Iné biologicky nerozložiteľné odpady   (O)

20 03      INÉ KOMUNÁLNE ODPADY

20 03 01     Zmesový komunálny odpad   (O)

20 03 02     Odpad z trhovísk   (O)

20 03 03     Odpad z čistenia ulíc   (O)

20 03 04     Kal zo septikov   (O)

20 03 06     Odpad z čistenia kanalizácie   (O)

20 03 07     Veľkorozmerný odpad   (O)

20 03 99     Komunálne odpady inak nešpecifikované (N)