Ustanovenie zodpovedného zástupcu

Ustanovenie zodpovedného zástupcu, voda, odpady, BOZP, vodohospodár, technik, nebezpečné odpady, odpadservis

Ak nespĺňate osobitné podmienky prevádzkovania Vašej činnosti alebo ak prevádzkuje viacero prevádzkarní, ste povinný ustanoviť zodpovedného zástupcu na prevádzkovanie živnosti. Mnohokrát je to aj spôsob ako ušetriť čas a prenechať zodpovednosť na iných pleciach.

Zodpovedný zástupca - je fyzická osoba ustanovená podnikateľom, ktorá zodpovedá za odborné prevádzkovanie živnosti. Zodpovedný vedúci teda nezodpovedá za živnostenské podnikanie ako také, ale iba za odborné vykonávanie živnosti.

Ponúkame Vám možnosť ustanoviť zodpovedného zástupcu z oblastí:

  • nakladania s nebezpečným odpadom,
  • vodného hospodárstva - vodohospodár,
  • hygieny práce a ochrany zdravia - bezpečnostný technik.

Potrebujete dokumentáciu?
Neviete si poradiť s odpadom?

Tip: Ustanovený zodpovedný zástupca, ktorý je v pracovnom pomere k podnikateľovi, môže svoju funkciu vykonávať aj na čiastočný pracovný úväzok, nakoľko zákon nikde neustanovuje povinnosť zodpovedného zástupcu vykonávať svoju funkciu na plný pracovný úväzok.