Y-kód nebezpečných odpadov

Y-kód nebezpečných odpadov podľa prílohy č. 3 k vyhláške č. 284/2001 Z. z. v znení vyhlášky č. 409/2002 Z. z.

Čo je Y-kód ?

Y1 Klinické odpady z nemocníc, zdravotníckych stredísk a zariadení
Y2 Odpady z výroby a prípravy farmaceutických výrobkov
Y3 Odpadové farmaceutické látky, drogy a lieky
Y4 Odpady z výroby, prípravy a použitia pesticídov a fytofarmák
Y5 Odpady z výroby, prípravy a použitia chemických prostriedkov na ochranu dreva
Y6 Odpady z výroby, prípravy a použitia organických rozpúšťadiel
Y7 Odpady z tepelného spracovania a temperovacích operácií s obsahom kyanidov
Y8 Odpadové minerálne oleje nevhodné na používanie podľa pôvodného určenia
Y9 Odpady typu olej vo vode, uhľovodíky vo vode, emulzie
Y10 Odpadové látky a predmety obsahujúce polychlórované bifenyly (PCB) a/alebo polychlórované terfenyly (PCT) a/alebo polybrómované bifenyly (PBB) alebo          nimi znečistené
Y11 Odpadové dechtové zvyšky vznikajúce pri čistení, destilácii a pyrolytickom spracúvaní
Y12 Odpady z výroby, prípravy a použitia atramentov, farbív, pigmentov, farieb, lakov a náterov
Y13 Odpady z výroby, prípravy a použitia živíc, latexov, zmäkčovadiel, glejov a lepidiel
Y14 Odpadové chemické látky vznikajúce pri výskume a vývoji alebo pri výučbe, ktoré nie sú zatiaľ určené a/alebo sú nové a ich účinky na človeka alebo životné          prostredie nie sú známe
Y15 Látky výbušnej povahy, ktoré nepodliehajú iným právnym predpisom
Y16 Látky z výroby, prípravy a použitia fotochemikálií a fotografických materiálov
Y17 Odpady vznikajúce pri povrchovej úprave kovov a plastických materiálov
Y18 Zvyšky vznikajúce pri priemyselnom zneškodňovaní odpadov
Y19 Karbonyly kovov
Y20 Berýlium, zlúčeniny berýlia
Y21 Zlúčeniny šesťmocného chrómu
Y22 Zlúčeniny medi Y23 Zlúčeniny zinku
Y24 Arzén, zlúčeniny arzénu
Y25 Selén, zlúčeniny selénu
Y26 Kadmium, zlúčeniny kadmia
Y27 Antimón, zlúčeniny antimónu
Y28 Telúr, zlúčeniny telúru
Y29 Ortuť, zlúčeniny ortuti
Y30 Tálium, zlúčeniny tália
Y31 Olovo, zlúčeniny olova
Y32 Anorganické zlúčeniny fluóru okrem fluoridu vápenatého
Y33 Anorganické kyanidy
Y34 Roztoky kyselín a kyseliny v tuhej forme
Y35 Roztoky zásad a zásady v tuhej forme
Y36 Azbest (prach a vlákna)
Y37 Organické zlúčeniny fosforu
Y38 Organické kyanidy
Y39 Fenoly, zlúčeniny fenolov vrátane chlórovaných fenolov
Y40 Étery
Y41 Halogénované organické rozpúšťadlá
Y42 Organické rozpúšťadlá okrem halogénovaných rozpúšťadiel
Y43 Všetky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzofurán
Y44 Všetky materiály obsahujúce polychlórovaný dibenzo-p-dioxín
Y45 Organohalogénové zlúčeniny, iné ako látky uvedené v tejto tabuľke (napr. Y39, Y41, Y42, Y43, Y44)
Y46 Odpady z domácnosti
Y47 Zvyšky vznikajúce pri spaľovaní domového odpadu Kódovanie spôsobov nakladania s odpadmi