Povinná revízia zmlúv na vývoz odpadu pre obce

zmluvy obce odpad, zákon o odpadoch, zmluvy, poradenstvo, vyhláška odpady, zmluvný partner

Nový zákon o odpadoch prináša okrem mnohých povinností aj povinnú revíziu zmlúv, ktoré majú mestá a obce uzatvorené so subjektmi pôsobiacimi v oblasti odpadového hospodárstva.

Ak predmetom zmluvy je zabezpečovanie činností zberu, prepravy, zhodnocovania alebo zneškodňovania komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov v rámci systému nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom v obci, zmluvné strany sú povinné takúto zmluvu uviesť do súladu s týmto zákonom do 31. decembra 2016.

Zákon zároveň umožňuje  podľa ods. 13 § 135 zákona 79/2015 o odpadoch, obci zmluvu vypovedať najneskôr do 31. decembra 2016 ak je jej predmetom úhrada nákladov spojených so zabezpečovaním nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom.

TIP: Od nového roka na základe nového zákona o odpadoch, triedený zber nadobúda nové pravidlá. Zvážte, či od dodávateľov (organizácie zodpovednosti výrobcu –OZV)  nemôže získať viac ako len zmluvu, ktorou Vám poskytnú bezplatne služby.

Poradenstvo pre obce.
Potrebujete pomôcť s dokumentáciou?
Čo s odpadom? Hľadáte riešenie?