Kto je distribútor pneumatík? Aké má povinnosti?

zákon o odpadoch, pneumatiky, výkup pneumatík, bezplatný zber odpadu, pneumatík, odpady obce, odber pneumatík, povinná dokumentácia autoservis, dokumentácia pneuservis

Každý podnikateľ, ktorý poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi sa považuje za distribútora pneumatík. A to je dôvod, prečo sa distribútor pneumatík musí zaoberať novým zákonom o odpadoch.

Nový zákon o odpadoch v § 71 ustanovuje okrem povinnosti zabezpečiť na svojich predajných miestach spätný zber odpadových pneumatík aj:

  • informovať konečných užívateľov na svojom webovom sídle na viditeľnom a dostupnom mieste,
  • dohodnúť sa  s konečným užívateľom na  náhradnom termíne spätného zberu v prípade, že jeho skladové priestory prekročili svoju kapacitu,
  • ohlásiť k poslednému dňu príslušného kalendárneho štvrťroka koordinačnému centru pre prúd odpadových pneumatík, ak je zriadené, a ministerstvu množstvo vyzbieraných odpadových pneumatík.

Čítajte aj: Spätný zber pneumatík

Distribútorom sa rozumie pneuservis, ale aj autoservis

V odseku 9 § 69 Zákona o odpadoch č 79/2015 Z.z. je distrútor pneumatík definovaný ako: „ fyzická osoba – podnikateľ alebo právnická osoba so sídlom alebo miestom podnikania na území Slovenskej republiky, ktorá poskytuje pneumatiky v rámci svojej podnikateľskej činnosti konečnému používateľovi samostatne alebo ako súčasť servisu; za distribútora pneumatík sa považuje aj ten, kto vykonáva výmenu pneumatík bez ich predaja.“

 

TIP: Tak ako pre Vás pracujú externí poradcovia v oblasti práva a ekonomiky, tak v zmysle nového zákona o odpadoch sa dnes nezaobídete bez poradcov v oblasti životného prostredia a to najmä v oblasti odpadov. 
Požadujete viac informácii?