Koordinačné centrum - povinnosti vo vzťahu k obciam

Koordinačné centrum, odpadservis, OZV, RZV, Odpady, triedený odpad, separovaný zber, obce, mestá

Medzi kľúčové zmeny nového zákona o odpadoch patrí autorizácia a fungovanie Organizácii zodpovednosti výrobcov (OZV) a vznik koordinačného centra. Na rozdiel od existujúceho systému budú OZV uzatvárať zmluvy výhradne len so samosprávami. Obce môžu uzavrieť zmluvu s OZV na každý druh odpadu, zvlášť na obaly či elektronické zariadenia. Podmienkou je, že na každý druh odpadu bude len jedna organizácia.

Koordinačné centrá

Koordinačné centrum bude slúžiť na podporu plnenia povinností OZV a riešenie sporov medzi OZV a obcami. V prípade, že sa obci z rôznych dôvodov nepodarí dospieť k dohode so žiadnou OZV, koordinačné centrum obci pridelí OZV zlosovaním. V takomto prípade však budú obci preplácané iba obvyklé a nie reálne náklady spojené s triedeným zberom.

čítajte aj: poradenstvo pre obce.

Koordinačné centrá sú  subjekty združujúce výrobcov vyhradených výrobkov, ktorí si plnia svoje povinnosti zabezpečujúce nakladanie s vyhradeným prúdom odpadu (elektroodpad, obaly a neobalové výrobky, batérie, ...), pre ktorý je koordinačné centrum zriadené.

Zmyslom zriadenia koordinačných centier je vytvoriť spoločnú koordinačnú platformu medzi obcami a výrobcami pri plnení rozšírenej zodpovednosti výrobcov, ako aj sústreďovanie informácií o príslušnom vyhradenom výrobku a vyhradenom prúde odpadov z hľadiska evidencie.

Úlohou koordinačného centra je koordinovanie systémov zberu a zhodnocovania odpadov a nie ich riadenie. Koordinačné centrum má poskytnúť zainteresovaným subjektom nevyhnutný servis na kontinuálne zabezpečenie triedeného zberu v obciach a sumarizovanie evidenčných informácií pre účely ministerstva vo vzťahu k Európskej Únii.

Koordinačné centrum bude slúžiť pre obce ako kontaktné miesto, pričom medzi jeho hlavné povinnosti má patriť najmä:

  • zriadiť a prevádzkovať klientskú linku pre obce, pôvodcov odpadu a držiteľov odpadu,
  • prijímať informácie o nezabezpečení odvozu triedených zložiek komunálneho odpadu, pričom koordinačné centrum je povinné zabezpečiť nápravu takéhoto stavu,
  • evidovať a vyhodnocovať rozsah plošného pokrytia územia Slovenskej republiky, čo v prípade odpadov z obalov a neobalových výrobkov znamená to, že ak žiadna OZV neuzatvorí zmluvu o financovaní triedeného zberu s niektorou obcou, koordinačné centrum zabezpečí zlosovanie, na základe ktorého bude takýmto obciam pridelená OZV. Tento nástroj slúži na to, aby sa nestalo, že niektorá z obcí nebude mať zabezpečené financovanie triedeného zberu.
  • v prípade, že nastane problém pri uzatváraní zmluvy medzi obcou a OZV, ako výsledkom zlosovania, bude koordinačné centrum povinné zabezpečiť nezávislú osobu tzv. mediátora na jeho riešenie,
  • prijímať a spracovávať údaje a poskytovať ich Ministerstvu životného prostredia SR na účely ohlasovacích povinností.

V prípade, že obec nebude so službami OZV spokojná môže osloviť inú organizáciu a zmluvu so starou OZV rozviazať bez udania dôvodu vždy ku koncu decembra. Obec bude jediná oprávnená potvrdzovať množstvá vytriedeného odpadu oprávneným spoločnostiam, čím by sa malo zabrániť „obchodovaniu s potvrdenkami“ a duplicitnému vykazovania.

Pozrite si aj:
Poradenstvo pre obce.
Potrebujete pomôcť s dokumentáciou?
Čo s odpadom? Hľadáte riešenie?