Biologicky rozložiteľný odpad prináša aj povinnosti

Biologický odpad, obce, podnikatelia, odpadservis, nakladanie s odpadmi,
Nový zákon o odpadoch 79/2015 Z.z  prináša nové povinnosti ale aj zákaz skládkovania biologicky rozložiteľného odpadu nie len pre obce ale aj podnikateľov
Jednou z noviniek je skutočnosť, že podľa nového zákona už nie je možné za biologicky rozložiteľný komunálny odpad považovať odpad vznikajúci pri údržbe zelene nachádzajúcej sa na pozemkoch právnických osôb a občianskych združení.

Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov
V situáciách, v ktorých nezodpovedá za nakladanie s biologicky rozložiteľným odpadom obec, zodpovedá za nakladanie s týmto druhom odpadu jeho držiteľ v zmysle všeobecnej právnej úpravy zakotvenej v ustanovení § 14 nového zákona. Ide o právnické osoby a fyzické osoby podnikateľov, ktoré sú pôvodcom biologicky rozložiteľného odpadu v súvislosti s výkonom svojej podnikateľskej činnosti.

Takéto subjekty zodpovedajú okrem iného za:

  • správne zaradenie odpadu podľa katalógu odpadov,
  • zhromažďovanie vytriedených odpadov podľa ich druhu,
  • spracovanie, recykláciu, zhodnotenie, zneškodnenie odpadu,
  • vedenie a uchovávanie evidencie o odpade,
  • plnenie ohlasovacej povinnosti voči príslušným orgánom,
  • skladovanie odpadu na obdobie maximálne jedného roka.

Čítajte aj: Prevádzkovanie malej kompostárne

Povinnosti obce
Za nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom zodpovedá obec, na základe čoho nový zákon o odpadoch ukladá obci okrem iného nasledovné povinnosti:

  • zabezpečiť zavedenie a vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu (okrem toho, ktorého pôvodcom je prevádzkovateľ kuchyne – k tomu viac nižšie), jedlých olejov a tukov z domácností a biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,
  • upraviť vo všeobecne záväznom nariadení podrobnosti o nakladaní s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom a nakladaní s biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne,
  • hradiť náklady na činnosti nakladania s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom prostredníctvom miestneho poplatku podľa zákona o miestnych daniach,
  • ďalšie povinnosti upravené predovšetkým v ustanovení § 81 nového zákona.

Čitajte aj: prevádzkovanie kompostovísk - ponuka služieb

Potrebujete pomôcť s dokumentáciou?
Čo s odpadom? Hľadáte riešenie?

Nový zákon definuje biologicky rozložiteľný odpad ako odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad zo záhrad a parkov. Táto definícia je v porovnaní so znením súčasne platného zákona o odpadoch novinkou, keďže súčasne platný zákon neupravuje výslovnú definíciu biologicky rozložiteľného odpadu. Nová definícia bola prevzatá zo smernice Rady 1999/31/ES o skládkach odpadov.

Potrebujete pomôcť s dokumentáciou?
Čo s odpadom? Hľadáte riešenie?