Automatizované spracovanie údajov

ISOH, evidencia odpadov, Informačný systém odpadového hospodárstva

Naša spoločnosť ODPADservis s.r.o. v posledných týždňoch prešla výraznou modernizáciou spracovania údajov o odpadoch, pričom sa plne pripravujeme na plnoautomatizované spracovanie dát s možnosťou prepojenia na nový Informačný systém odpadového hospodárstva (ISOH) riadený Ministerstvom ŽP. 

Na tieto účely je zároveň zriadený e-mail: info@odpadservis.sk, ktorý spracováva všetky dáta o odpadoch, ktoré nám zasielate. Tie sú následne spracovávané a archivované.

Používateľmi informačného systému odpadového hospodárstva (ISOH) budú pôvodcovia odpadov, zariadenia na nakladanie s odpadom, výrobcovia vyhradených výrobkov, orgány štátnej správy v oblasti odpadového hospodárstva, Štatistický úrad SR, Environmentálny fond, Slovenská agentúra životného prostredia, Daňový úrad, Policajný zbor, Slovenská obchodná inšpekcia ako aj verejná správa. V neposlednom rade to bude aj verejnosť, keďže systém bude postavený na princípe otvorených dát.

Potrebujete pomôcť s dokumentáciou?
Čo s odpadom? Hľadáte riešenie?

Vyhláška Ministerstva životného prostredia slovenskej republiky č. 246/2017 Z. z. z 12. júna 2017, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 366/2015 Z. z. o evidenčnej povinnosti a ohlasovacej povinnosti