Zberne: zberači kovov už nedostanú peniaze v hotovosti

výkupne, dokumentácia, legislatíva, odpady, BOZP

Od nového roku sa menia pravidlá výkupu kovov. Do účinnosti vstúpi nový zákon o odpadoch, ktorý zakazuje platenie za šrot v hotovosti. Nové opatrenie nariaďuje platbu za kovy buď na účet alebo poštovou poukážkou. Zmyslom zákonnej úpravy je, aby ľudia boli ľahšie identifikovateľní.

Ustanovenie zodpovedného zástupcu

Ustanovenie zodpovedného zástupcu, voda, odpady, BOZP, vodohospodár, technik, nebezpečné odpady, odpadservis

Ak nespĺňate osobitné podmienky prevádzkovania Vašej činnosti alebo ak prevádzkuje viacero prevádzkarní, ste povinný ustanoviť zodpovedného zástupcu na prevádzkovanie živnosti. Mnohokrát je to aj spôsob ako ušetriť čas a prenechať zodpovednosť na iných pleciach.

Zodpovedný zástupca - je fyzická osoba ustanovená podnikateľom, ktorá zodpovedá za odborné prevádzkovanie živnosti. Zodpovedný vedúci teda nezodpovedá za živnostenské podnikanie ako také, ale iba za odborné vykonávanie živnosti.

Čo je Y-kód ?

Y-kódom v evidencii odpadov rozlišujeme doplňujúce informácie o odpadoch. Pri nakladaní s odpadmi je dôležité rozlišovať pri akej činnosti vznikli ale aj aké ďalšie škodlivé látky obsahujú.

P O N Ú K A M E

hygiena práce a ochrana zdravia ľudí, pracovná zdravotná služba, odpadové hospodárstvo, vodné hospodárstvo, ochrana vôd, ochrana ovzdušia, obalový zákon
Vaše pracovné priestory uvedieme do prevádzky
kliknite na vypracovanie dokumentácie
Vypracovanie dokumentácie z hľadiska:
  • hygieny práce a ochrany zdravia ľudí
  • pracovnej zdravotnej služby
  • odpadového hospodárstva
  • vodného  hospodárstva - ochrany vôd
  • ochrany ovzdušia
  • zákona o obaloch

Povinnosti držiteľa starého vozidla

Staré vozidlá, odpady, obaly, ovzdušie, dokumenty
Ak sa u vás nachádza staré vozidlo, ktoré je odpadom, tak ste povinný (ako držiteľ) bezodkladne zabezpečiť odovzdanie kompletného starého vozidla osobe vykonávajúcej zber starých vozidiel podľa § 52a zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 223/2001 Z. z. o odpadoch“) alebo spracovateľovi starých vozidiel.
 
Kedy je vozidlo kompletné?

V I T A J T E !

spracovanie dokumentov, legislatíva, BOZP, hygiena, odpady, ovzdušie, prevádzkové poriadky

Sme spoločnosť zaoberajúca sa komplexnou dokumentáciou na zaistenie správneho chodu Vašej spoločnosti na kľúč z pohľadu štátnej správy a samosprávy.

Naším cieľom je zabezpečiť, aby ste sa plne sústredili na veci, ktoré súvisia s Vašou činnosťou a podnikaním a nie na činnosti, ktoré Vám pri komunikácii s úradmi odčerpávajú sily a oberajú Vás o produktívny čas.

čítajte viac tu alebo nás rovno kontaktujte.

Zákon o odpadoch 79/2015 Z.z.

Zákon o odpadoch

Národná rada Slovenskej republiky 17. 3. 2015 schválila návrh zákona o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov ktorý nadobudne účinnosť 1. januára 2016.

Znenie schváleného návrhu zákona o odpadoch 79/2015 Z.z. si môžete stiahnuť TU.

Ďaľsie zákony a predpisy nájdete aj na adresre: http://www.odpadservis.sk/predpisy

Stránky