Zberné dvory

odpady, zberný dvor, obce, šrot, zhodnocovanie odpadov, legislatíva, odpadservis

Nový zákon č. 79/2015 o odpadoch určuje, na zber akého odpadu sú zberné dvory. Ide o drobný stavebný odpad, objemný odpad a oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu, ako napr. staré elektro-spotrebiče, batérie a akumulátory, biologicky rozložiteľný odpad, textil a pod. Zákon aj v tejto problematike prináša povinnosti pre prevádkovateľov zberných dvorov ako aj samotné obce a mestá.

Úlohu zberného dvora ako aj podrobnosti o jeho prevádzkovaní musí obec popísať a upraviť vo Všeobecne záväznom nariadení (VZN) o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi. Obec vo VZN okrem iného upraví rozsah a druh odpadov, ktoré sa na zbernom dvore zbierajú, jeho prevádzkovú dobu a iné.

Výraznou zmenou je zavedenie množstvového zberu drobných stavebných odpadov, čo znamená, že obec musí určiť výšku poplatku za zber drobného stavebného odpadu pre občanov. Okrem zákonnej povinnosti súvisiacej s vedením a evidovaním odpadu sa zberný dvor považuje za zariadenie a vyžaduje si nielen povinnú pravidelnú, ale aj takzvanú povinnú úvodnú dokumentáciu nielen z pohľadu ŽP ale aj z pohľadu hygieny práce a pod.


Poradenstvo pre obce a mestá. Využite našu ponuku
.
Potrebujete pomôcť s dokumentáciou?
Nemáte ešte návrh VZN podľa nového zákona o odpadoch a drobných stavebných odpadoch? Kontaktujet nás.