PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA (POH) 2016 - 2020

Vláda SR na svojom rokovaní dňa 14. októbra 2015 schválila Program odpadového hospodárstva (POH) SR na roky 2016 – 2020. Dokument prešiel procesom posudzovania vplyvov na životné prostredie a medzirezortným pripomienkovým konaním.

Záväzná časť programu

Záväzná časť POH SR na roky 2016 až 2020 obsahuje cieľové smerovanie nakladania s určenými druhmi a množstvami odpadov a opatrenia na ich dosiahnutie, opatrenia na znižovanie množstva biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov ukladaných na skládky odpadov a posúdenie potreby budovania nových zariadení na spracovanie odpadov a potreby rozšírenia existujúcich zariadení na spracovanie odpadov.

Hlavným cieľom odpadového hospodárstva SR do roku 2020 je minimalizácia negatívnych účinkov vzniku a nakladania s odpadmi na zdravie ľudí a životné prostredie.

Smerná časť programu

Na základe vyhodnotenia plnenia cieľov POH SR na roky 2011 až 2015 vyplynula potreba zásadným spôsobom zlepšiť systémy triedeného zberu komunálnych odpadov. V rámci siete zariadení na zhodnocovanie odpadov je potrebné pri niektorých prúdoch odpadov prehodnotiť kapacitné možnosti zariadení na recykláciu odpadov.

Pri plánovaní výstavby nových zariadení na nebezpečné odpady je potrebné zohľadňovať okrem iného princíp sebestačnosti a princíp blízkosti. Pri plánovaní výstavby nových zariadení na nakladanie s odpadmi je potrebné posudzovať potreby na úrovni väčších územných celkov.

V minulom období bola ako problémová oblasť identifikovaná sieť zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov, osobitne biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov. Jedným z hlavných cieľov bude v oblasti infraštruktúry zariadení na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov podporovať budovanie malých kompostární v obciach, kde produkcia biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov zodpovedá kapacitným možnostiam malej kompostárne.

Naďalej bude potrebné podporovať výstavbu alebo modernizáciu bioplynových staníc zameraných na zhodnocovanie kuchynských a reštauračných odpadov. Pre ostatné prúdy odpadov program konštatuje dostatok až prebytok kapacít na ich recykláciu.

Uznesenie vlády nájdete pod číslom uznesením č. 562/2015  tu.