Program odpadového hospodárstva obce na roky 2016 - 2020

POH, oneskorenie, spracovanie POH, program odpadového hospodárstva, spracovať POH, POH obce, Program pre obec

Program obce (POH), na území ktorej ročná produkcia komunálnych odpadov vrátane drobných stavebných odpadov presahuje 350 ton alebo ktorej počet obyvateľov prevyšuje 1000, je povinná vypracúvať program obce.

O povinnosti obce, ktorá je povinná predložiť POH  pojednáva § 10 zákona 79/2016 Z.z. o odpadoch.

Obec je povinná predložiť vypracovaný program obce do štyroch mesiacov od vydania programu kraja príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva na posúdenie súladu s ustanoveniami tohto zákona a so záväznou časťou programu príslušného kraja. Príslušný orgán štátnej správy odpadového hospodárstva oznámi obci výsledok posúdenia do 30 dní od doručenia programu obce. Výsledok posúdenia je pre obec záväzný. Ak je výsledok posúdenia príslušného orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva kladný, obec:

a) predloží program obce na posúdenie jeho vplyvu na životné prostredie, ak program obce podlieha tomuto posúdeniu, a následne po ukončení tohto posúdenia ho schváli,
b) schváli program obce, ktorý nepodlieha posúdeniu vplyvu na životné prostredie. 

Obec je pri zostavovaní a aktualizovaní programu obce oprávnená bezplatne požadovať od každého, kto je držiteľom komunálneho odpadu alebo drobného stavebného odpadu alebo nakladá s komunálnymi odpadmi alebo drobnými stavebnými odpadmi na jej území, informácie potrebné na zostavenie a aktualizáciu programu obce. Schválený program sa zverejnií do 30 dní od schválenia na  webovom sídle obce.

Čitajte aj: Poradenstvo pre samosprávu

Aktuálny stav:

OZNÁMENIE O STRATEGICKOM DOKUMENTE PROGRAM ODPADOVÉHO HOSPODÁRSTVA na roky 2016-2020...TU!

TIP: Informujte sa u nás na vypracovanie POH vašej obce.

NEW doplnené: Informácia k zdržaniu POH