40 mil. EUR z Kohézneho fondu na triedený zber

kohézny fond, odpady, životné prostredie, obec, dokumentácia odpady, projekty odpady

Operačný program Kvalita životného prostredia, ktorého riadiacim orgánom je Ministerstvo životného prostredia SR, podporí 95 miliónmi eur aktivity triedeného zberu, mechanicko-biologickej úpravy a zhodnocovania komunálneho odpadu. 

V prípade 11. výzvy na predkladanie ŽoNFP sa jedná o 40 miliónov € z Kohézneho fondu. Výzva je zameraná na triedený zber komunálnych odpadov, zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu a mechanicko-biologickú úpravu komunálnych odpadov

Samosprávy, rozpočtové a príspevkové organizácie obcí, právnické osoby oprávnené na podnikanie v stopercentnom vlastníctve obcí a ďalší oprávnení žiadatelia definovaní výzvami môžu žiadať nenávratný finančný príspevok napríklad na výstavbu nových alebo rekonštrukciu existujúcich zberných dvorov. Podporené budú aj zariadenia na zvýšenie triedenia komunálnych odpadov, na budovanie zariadení na mechanicko-biologickú úpravu zmesového komunálneho odpadu, ako aj na budovanie kompostární.

Oznam o zverejnení 10., 11. a 12. výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok zo zdrojov Operačného programu Kvalita životného prostredia